2015

Чайкафарма е класирана сред Бизнес Лидерите в България, като дружеството отбелязва ръст по показателите „Печалба” и „Собствен капитал”. Спрямо предходната година печалбата на компанията е нараснала с близо 16 %, като среднoто ниво на този показател за предприятията в класацията е едва 7,3 %. На 21 май 2015 г. Чайкафарма става публична компания – книжата са въведени за търговия на Българска фондова борса, като само година и половина по-късно компанията е вече най-голямото публично дружество у нас.