Инвеститори

Като публично дружество Чайкафарма Висококачествените Лекарства АД строго се придържа към принципите за прозрачност, равнопоставеност, отчетност и обективност. Именно тези принципи са в основата на визията ни за бизнес през годините, като по този начин гарантираме осъществяването на ефективен контрол и управление на риска, навременно отразяване на промените в регулациите и навременното и точно разкриване на информация, свързана с дейността на дружеството.
Корпоративното управление на компанията представлява балансирано взаимодействие между акционери, ръководство и заинтересовани лица. Наш основен приоритет е защитата правата на акционерите чрез добро и прозрачно управление.

 

Борсов код: THQM

Чайкафарма Висококачествените Лекарства АД на БФБ