Оксалиплатин-Чайкафарма

Описание

Оксалиплатин-Чайкафарма е антинеопластичен, или противотуморен, лекарствен продукт и съдържа платина. Активното вещество на Оксалиплатин-Чайкафарма е оксалиплатин.

Показания

Оксалиплатин-Чайкафарма се използва за лечение на карцином на дебелото черво (лечение на стадий III на дебелото черво след пълно отстраняване на първичния тумор, метастатичен карцином на правото и дебелото черво).

Лекарствен продукт, отпускан по лекарско предписание.

Концентрации и лекарствена форма: 50 mg, 100 mg прах за инфузионен разтвор