Флуидоро

Описание

Флуидоро, който съдържа активното вещество празугрел, принадлежи към група лекарства, наречени тромбоцитни антиагреганти.
Флуидоро потиска натрупването на тромбоцити и така намалява риска за образуване на кръвни съсиреци.

Показания

Флуидоро, прилаган едновременно с ацетилсалицилова киселина (АСК), е показан за предотвратяване на атеротромботични събития при възрастни пациенти с остър коронарен синдром (напр. нестабилна стенокардия, инфаркт на миокарда без елевация на ST сегмент [UA/NSTEMI] или инфаркт на миокарда с елевация на ST [STEMI], подложени на първична или отложена перкутанна коронарна интервенция (PCI). 

Лекарствен продукт, отпускан по лекарско предписание.

Концентрации и лекарствена форма: 10 mg филмирани таблетки