Симвакор

Описание

Симвастатин е намаляващо мазнините лекарствено средство, което принадлежи на фармацевтичен клас, наречен “статини”.

 

Показания

 

  • Пациенти с висок риск от развитие на исхемична болест на сърцето (ИБС) или с доказана ИБС

При пациенти с висок риск от развитие на ИБС (с или без хиперлипидемия), т.е. при пациенти с диабет, анамнеза за инсулт или друга мозъчносъдова болест, периферна съдова болест, или с доказана ИБС, Simvacor е показан за:

– Намаляване общата смъртност чрез намаляване смъртността от ИБС;

– Намаляване риска от големи съдови инциденти (което включва нефаталния инфаркт на миокарда, коронарната смърт, мозъчните инсулти, или реваскуларизационните процедури);

– Намаляване риска от големи коронарни инциденти (което включва нефаталния инфаркт на миокарда или коронарната смърт);

– Намаляване риска от мозъчен инсулт;

– Намаляване необходимостта от коронарни реваскуларизационни процедури (включващи коронарен артериален бай-пас и перкутанна транслуменална коронарна ангиопластика);

– Намаляване необходимостта от периферни и други некоронарни реваскуларизационни процедури;

– Намаляване риска от хоспитализация по повод на стенокардия.

– При пациенти с диабет, Simvacor е показан за намаляване риска от развитие на усложнения от страна на големите периферни съдове (което включва периферни реваскуларизационни процедури, ампутации на долни крайници или улукси на краката).

– При хиперхолестеролемични пациенти с ИБС, Симвакор е показан за забавяне напредването на коронарната атеросклероза, вкл. намаляване развитието на нови лезии и нови тотални оклузии.

  • Пациенти с хиперлипидемия

– Симвакор е показан в добавка към диетата за намаляване на повишените нива на общия холестерол (общ–С) и LDL-С, триглицеридите (TG) и аполипопротеин В (апо-В), и за увеличаване на високоплътностния холестерол (HDL-C) при пациенти с първична хиперхолестеролемия, включваща хетерозиготна фамилна хиперхолестеролемия (Fredrickson Тип ІІа) или комбинирана (смесена) хиперлипидемия (Fredrickson Тип ІІb), когато повлияването от съответната диета или други нефармакологични средства е недостатъчно. Вследствие, Simvacor понижава съотношенията LDL/HDL и общ холестерол/HDL.

– Симвакор е показан за лечение на пациенти с хипертриглицеридемия (Fredrickson Тип ІV хиперлипидемия).

– Симвакор е показан за лечение на пациенти с първична дисбеталипопротеинемия (Fredrickson Тип ІІІ хиперлипидемия).

– Симвакор е показан също в добавка към диетата и други недиетични мерки за лечение на пациенти с хомозиготна фамилна хиперхолестeролемия за намаляване на повишените нива на общия –С, LDL-C, апо-В.

Лекарствен продукт, отпускан по лекарско предписание

Лекарствена форма: 10 mg x 30 филмирани таблетки

Код НЗОК: CF 710

МКБ: E10.2; E10.3; E10.4; E10.5; E10.9; E11.2; E11.3; E11.4; E11.5; E11.9; I20.0; I20.1; I20.8; I20.9; I25.5; I69.0; I69.1; I69.2; I69.3; I69.4; I69.8

Лекарствена форма: 20 mg x 30 филмирани таблетки

Код НЗОК: CF 711

МКБ: E10.2; E10.3; E10.4; E10.5; E10.9; E11.2; E11.3; E11.4; E11.5; E11.9; I20.0; I20.1; I20.8; I20.9; I25.5; I69.0; I69.1; I69.2; I69.3; I69.4; I69.8

Лекарствена форма: 40 mg x 30 филмирани таблетки

Код НЗОК: CF 712

МКБ: E10.2; E10.3; E10.4; E10.5; E10.9; E11.2; E11.3; E11.4; E11.5; E11.9; I20.0; I20.1; I20.8; I20.9; I25.5; I69.0; I69.1; I69.2; I69.3; I69.4; I69.8

simvacor_bg_20mg