• март 29, 2018

  С подкрепата на Чайкафарма в Плевен се проведе 33-тата Национална среща на Асоциацията на студентите-медици в България от 16 до 18 март т.г.

   

  Специално изработен щанд ще посрещне участниците в  осмата научна конференция на Българската сърдечна и съдова асоциация под егидата на Ректора на Медицински Университет Плевен. Конференцията на тема „Съвременни акценти в сърдечната и съдовата патология” се открива утре, 30 март 2018 г. и ще продължи два дни.

 • март 14, 2018

  Чайкафарма Висококачествените Лекарства АД спечели награда в раздела „Доставчици на решения” на конгреса PHARM Connect – място за среща на водещи фармацевтични и биотехнологични компании от Централна и Източна Европа и ОНД.

  Престижното отличие бе връчено за успешното внедряване на най-съвременна система за сериализация и проследяване. Проектът е реализиран съвместно с компания SoftGroup, която проектира софтуера и изработи техническото оборудване за системата.

  Целта бе да се изгради система за сериализация, отговаряща на изискванията на няколко европейски директиви за борба с фалшифицирането лекарства.  Така на практика производствените мощности са свързани с Европейски хъб за проследяване на всяка опаковка, произведена от нас и реализирана на пазара.

  Чайкафарма е най-бързо разрастващият се фармацевтичен производител в България. Компанията се фокусира върху предоставянето на съвременни терапевтични решения на местния, регионалния и европейския пазар в съответствие със стандартите за Добра Производствена Практика. Чайкафарма има годишен производствен капацитет от 500 милиона таблетки и 17 милиона вторични опаковки.

  tch-award-budapest

 • август 24, 2017

  Комисията за финансов надзор (КФН) вписа емисия акции, издадена от „Чайкафарма Висококачествените лекарства” АД, в резултат на увеличаване на капитала на дружеството с цел търговия на регулиран пазар на ценни книжа. Това става ясно от решенията на регулатора от проведеното на 23 август заседание.

  Емисията е в размер на 7 700 000 броя обикновени, безналични акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев всяка.

  Цялата статия можете да прочетете тук.

 • юли 14, 2017

  Актуалният капитал на фармацевтичната компания е 64, 3 млн. лв.

  Чайкафарма Висококачествените Лекарства АД представи уведомление, че след вписване в Търговския рeгистър капиталът на дружеството е увеличен със 7,7 млн. лв., съобщи дружеството чрез БФБ – София.

  Актуалният капитал на фармацевтичната компания е 64,3 млн. лв., разделен на 64,3 млн. броя безналични акции с номинална стойност по 1 лев всяка от тях. Всяка акция дава право на един глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и на ликвидационен дял от имуществото на дружеството.

  От началото на годината акциите на Чайкафарма поскъпват с 8,32%, а през последната една година ръстът е с 20,80% при пазарна капитализация от 427,33 млн. лв.

  Цялата статия можете на прочетете тук.

 • юни 9, 2017

  Гласуваният дивидент за 2016 г. е 7 700 000. Размерът на капитала след увеличението е 64 300 000 лв.

  На 8 юни 2017 г. се проведе годишното Общо събрание на акционерите (ОСА) на Чайкафарма Висококачествените Лекарства АД при наличието на необходимия кворум.
  Представени бяха общо 56 562 089 броя акции – всичките с право на глас, по-точно 99.93. % или повече от ½ от капитала на дружеството.

  Взети решения

  Акционерите приеха единодушно годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството, годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите, Одиторския доклад, одитирания Годишен финансов отчет, както и доклад на Одитния комитет за дейността на Дружеството през 2016 година.

  Размерът на месечните възнаграждения на Съвета на директорите, както и постоянното месечно възнаграждение на Изпълнителния директор през 2016 г. се запазват без промяна.