• Правителството одобри лекарите да издават електронен болничен лист

    ноември 3, 2014

    На заседание миналата седмица правителството одобри промени в Наредбата за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване, свързани с въвеждането от 1 януари 2015 г. на електронен болничен лист. Това съобщиха от пресцентъра на Министерски съвет. Според измененията данните, приети в електронния регистър на болничните листове и решенията по обжалването им, се взимат предвид при преценката на правото и определянето на размера на паричните обезщетения и помощи.

    Регламентират се субектите, които представят данните, съдържащи се в издадените болнични листове в НОИ – лекуващите лекари, както и лекарските консултативни комисии чрез лечебните заведения, към които са създадени.

    За осигурителите и самоосигуряващите се лица отпада задължението да проверяват дали представените им болнични листове са издадени в съответствие с нормативната уредба. Отпада и изискването към болничните листове на лицата, ползващи отпуск при смърт или тежко заболяване на майката на дете до 2 години, да се представя протокол на ЛКК или препис-извлечение от акта за смърт. И в двата случая документите ще се събират служебно.

    Прецизират се правоимащите лица и подлежащите на представяне документи, както и началният момент, от който тече срокът за изплащане на обезщетенията, в зависимост от това дали изплащането става въз основа на данните от издадените болнични листове и на документи, които се представят в съответното териториално поделение на НОИ, или само въз основа на документи.