Опазване на околната среда

Енергийно ефективно и чисто производство

Нашата отговорност по отношение на глобалните климатични промени и опазването на околната среда е осъзната и превърната в движеща сила.

Ние от Чайкафарма инвестираме в изграждането на модерни заводи и търсим съвременни решения за експлоатация на отоплението и вентилацията в производствените си комплекси. Системите от водно-водни термопомпени агрегати и драйкулъри увеличиха първоначално-планираната инвестиция с около 30%, което беше тежко мениджърско решение. Още повече, това решение беше взето във време на пълна липса на императивност в регулациите, каквото и да било данъчно или друго стимулиране. С тази инвестиция намалихме консумацията на електроенергия за отопление и охлаждане около 3 пъти, реализирахме икономии и потвърдихме нашата активна корпоративна и гражданска позиция за опазване на околната среда.

В комбинация с липсата на вредни емисии, както във въздуха, така и във водите, Чайкафарма оперира екологично чисто производство, което отговаря на световни стандарти и е отличен пример за съвременна индустриализация.

„Чайкафарма Висококачествените Лекарства” АД е въвела програма за управление на отпадъците. Специалният режим на съхранение, извозване и преработка на суровини, опаковки и бракувана продукция осигурява нужния контрол по целия път на остатъчните материали.