Факти и цифри

За периода 2012 г. до 2014 г. Чайкафарма капитализира част от печалбата си и през 2014 г. основният капитал е увеличен до 43 500 000 лв., разликата е раздадена като дивидент. През разглеждания период се очертава трайна тенденция към увеличаване на печалбата на дружеството.

 

Растежът на печалбата в най-голяма степен се дължи на внедряването на собствено производство на таблетни форми, както и на предлагането и внедряването на все повече нови продукти. Дружеството разчита на оборот и по-бърза обръщаемост на активите – поддържа се оптимална наличност на суровини, материали, готова продукция. Новите продукти също оказват влияние върху нарастването на печалбата – те са максимално съобразени с условията на пазара – като цени, търсене, пазарни ниши – и с възможностите на предприятието.

 

Печалбата на дружеството сочи стабилно нарастване (14%) през 2013г., като резултатите за последната финансова година (2014 г.), спрямо тези за 2013г. бележат 11% ръст. Положителната тенденция е следствие на успешното налагане на продуктите, както и производството на нови.

 

Компанията продължава тенденцията, както за разширяване на заемания пазарен дял, така и за увеличаване на продуктовата листа на предлаганите лекарства.

 

Финансов резултат за 2014 г:
Брутни приходи: 28 989 000 лв
Нетен резултат: 6 816 000 лв
* Еднократните печалби или загуби са изключени


Чайкафарма управлява два производствени завода, флота от медицински представители, научно и развойно звено, групи за маркетинг, отдел за регистрации на лекарства и др.


Производственият капацитет включва:

• 2 181 кв.м. обща производствена площ
• Зона за производство на дозирани твърди лекарствени форми (обвити и необвити таблети), оборудвана с машини за гранулиране, сухо смесване, таблетиране и обвиване на таблети
• 6 линии за опаковане и една за етикетиране
• Общ годишен капацитет: 500 млн. таблети в 1140 партиди (от които 30% обвити таблети) и 17 млн вторични опаковки
• Складов капацитет (RM+WIP+FG) – 1 500 кв.м.
• Контролни лаборатории – химична и микробиологична – 257 кв.м.
• 45 души производствен персонал
• 13 души по контрол на качеството
• 52 души в отдел Маркетинг
• Административен и финансов контрол – 14 души
• SAP-базиран софтуер
• LIMS–софтуер за контролните лаборатории


Управлението на производствения процес включва:

• Логистика и планиране на производството
• Производство
Контрол и осигуряване на качеството
• Лекарствена безопасност


Дейността на медицинските представители включва:

• Маркетиране на продуктите на компанията на територията на цялата страна
• Участия в специализирани медицински форуми
• Предоставяне на актуална медицинска информация на лекарите и фармацевтите