Факти и цифри

За периода 2016 г. до 2020 г. Чайкафарма капитализира част от печалбата си и през 2021 г. основният капитал е увеличен до 84 500 000 лв. През разглеждания период се очертава трайна тенденция към увеличаване на печалбата на дружеството.

 

Растежът на печалбата в най-голяма степен се дължи на внедряването на собствено производство на таблетни форми, както и на предлагането и внедряването на все повече нови продукти. Дружеството разчита на оборот и по-бърза обръщаемост на активите – поддържа се оптимална наличност на суровини, материали, готова продукция. Новите продукти също оказват влияние върху нарастването на печалбата – те са максимално съобразени с условията на пазара – като цени, търсене, пазарни ниши – и с възможностите на предприятието.

 

Нетната печалба на дружеството сочи положителна тенденция на нарастване за периода от 2018 г. до 2022 г., като резултатите за последната финансова година (2022 г.), спрямо тези за 2021 г. бележат 99,5% ръст. Положителната тенденция е в следствие на успешното налагане на продуктите, както и производството на нови.

 

Компанията продължава тенденцията, както за разширяване на заемания пазарен дял, така и за увеличаване на продуктовата листа на предлаганите лекарства. Пазарната капитализация на дружеството достига значителните 1,360 млрд. лв., коeто ѝ отрежда първо място по този критерий на БФБ.

 

Финансов резултат за 2022 г.:

Брутни приходи: 43 867 000 лв

Нетен резултат: 2 791 000 лв

Положителна тенденция, която наблюдаваме, е нарастващият нетен марж през периода 2018 г. до 2022 г., като това се дължи главно на оптимизиране на разходите. При другите показатели, отразяващи  рентабилността на дружеството, също наблюдаваме такава тенденция – показателни са ръстът на възвръщаемостта на активите (ROA) и възвръщаемостта от собствения капитал (ROE).

 

 

Финансов резултат за 2014 г:
Брутни приходи: 28 989 000 лв
Нетен резултат: 6 816 000 лв
* Еднократните печалби или загуби са изключени

 

Чайкафарма управлява два производствени завода, флота от медицински представители, научно и развойно звено, групи за маркетинг, отдел за регистрации на лекарства и др.


Производственият капацитет включва:

• 2 181 кв.м. обща производствена площ
• Зона за производство на дозирани твърди лекарствени форми (обвити и необвити таблети), оборудвана с машини за гранулиране, сухо смесване, таблетиране и обвиване на таблети
• 6 линии за опаковане и една за етикетиране
• Общ годишен капацитет: 500 млн. таблети в 1140 партиди (от които 30% обвити таблети) и 17 млн вторични опаковки
• Складов капацитет (RM+WIP+FG) – 1 500 кв.м.
• Контролни лаборатории – химична и микробиологична – 257 кв.м.
• 45 души производствен персонал
• 13 души по контрол на качеството
• 52 души в отдел Маркетинг
• Административен и финансов контрол – 14 души
• SAP-базиран софтуер
• LIMS–софтуер за контролните лаборатории


Управлението на производствения процес включва:

• Логистика и планиране на производството
• Производство
Контрол и осигуряване на качеството
• Лекарствена безопасност


Дейността на медицинските представители включва:

• Маркетиране на продуктите на компанията на територията на цялата страна
• Участия в специализирани медицински форуми
• Предоставяне на актуална медицинска информация на лекарите и фармацевтите