• Улеснява се достъпа до лекарствена информация

    ноември 12, 2014

    Националният съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти разработва проект, по който трябва да се осигури на гражданите достъп до информация за медикаменти чрез SMS обмен, както и чрез мобилни приложения за операционни системи Android, iOS и Windows Phone. Това съобщават от там. Реализацията на проекта също така ще осигури интернет достъп до съдържанието на регистрите, включително Позитивния списък. Предвидено е от услугата да могат да се възползват и хора с увреждания.

    Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд, по приоритетна ос III „Качествено административно обслужване и развитие на електронното управление“. Общата стойност на безвъзмездната финансова помощ е 578 426 лева, а продължителност му е 18 месеца.

    Сред специфичните цели на проекта са пълно електронизиране на вътрешноведомствената комуникация чрез въвеждане на административна-информационна система, изграждане на съвременна и устойчива администрация чрез разработване на оптимизиран модел на административните процеси, позволяващ електронизиране на Позитивния лекарствен списък и регистрите на НСЦРЛП.

    Чрез въвеждането на административна информационна система и обучението на служители се очаква повишаване на ефективността на административната дейност на съвета и подобрено обслужване за гражданите.