• Dilatrend – различният бета-блокер

  ноември 25, 2014

  В сравнение с останалите бета-блокери (ВВ), carvedilol показва някои допълнителни предимства (подобрява прогнозата) при пациенти със сърдечна недостатъчност (СН) и остър миокарден инфаркт (ОМИ), показаха резултати от мета-анализ, публикувани в списание American Journal of Cardiology.

  Ръководствата за поведение при остър коронарен синдром, ОМИ и СН препоръчват ВВ като медикаменти на първи избор, но не дават конкретни предпочитания на определен медикамент от този клас пред останалите.

  Плейотропните ефекти на carvedilol (антиоксидантен и вазодилатиращ) го отличават от останалите често изписвани бета-1 селективни ВВ (atenolol, bisoprolol, metoprolol и nebivolol). Това дава повод на група американски автори да проведат мащабен мета-анализ, за да проверят хипотезата дали carvedilol показва предимства пред останалите ВВ.

  В мета-анализа са включени 11 рандомизирани клинични проучвания, които директно сравняват карведилол с някой от останалите ВВ – три от тях в популация с ОМИ и осем при болни със систолна СН. Общият брой на участниците е 5 207, като най-мащабно от включените изпитвания е COMET(Carvedilol Or Metoprolol European Trial), което сравнява carvedilol спрямо metoprolol при 3 029 пациенти със СН.

  За среден период на проследяване от 12 месеца се установява, че carvedilol значително намалява с 25% общата смъртност при болните със СН в сравнение с останалите бета-1 селективни ВВ (24.1 спрямо 28.6%).
  Подобен ефект по отношение на общата смъртност е наблюдаван и в популацията с ОМИ, но не при всички използвани варианти на статистически анализ. При наличието на систолна СН, carvedilol трябва да бъде разглеждан като ВВ на първи избор.

  Честотата на хоспитализациите по повод СН и нефатален МИ не се повлиява от избора на ВВ, което означава, че по някакъв начин carvedilol повлиява приоритетно общата смъртност.

  Обясненията на авторите за този факт са, че за carvedilol са доказани антиаритмични ефекти, които не са така изразени при останалите медикаменти от този клас, и които вероятно водят до понижение на внезапната сърдечна смърт и общата смъртност след преживян ОМИ или при наличие на СН.

  Резултатите от описания мета-анализ се допълват от тези на поданализ на проучването MADIT-CRT (Multicenter Automatic Defibrillator Implantation Trial with Cardiac Resynchronization Therapy), публикувани в Journal of the American College of Cardiology, които показват, че лечението с carvedilol е свързано със статистически значимо 30% намаление на честотата на комбинирания показател (хоспитализации по повод СН или смъртност) в сравнение с metorpolol.

  Проучването MADIT-CRT беше публикувано през 2009 година. То включва пациенти с леко изразена СН или асимптомна левокамерна систолна дисфункция, при наличие на асинхронност в съкращението на лява камера (широк QRS комплекс).

  Основните резултати от проучването бяха, че ресинхронизираща терапия (CRT), добавена към имплантируем кардиовертер дефибрилатор (ICD) в рамките на първична профилактика, намалява риска за нежелани събития, свързани със СН, с около една трета при среден период на проследяване от 2.5 години.

  В новия анализ на MADIT-CRT, публикуван през 2013 година, са включени 1 515 участници с левокамерна фракция на изтласкване /=130 ms и функционален клас на СН по NYHA I или II. Средният период на проследяване е 3.4 години.

  Намалението в честотата на първичната крайна цел на проучването, което беше споменато по-горе, е основно за сметка на редукция на хоспитализациите по повод СН. Ползите от приложение на carvedilol спрямо metoprolol са по-изразени в подгрупата с имплатирано ресинхронизиращо устройство-дефибрилатор (CRT-D) – намаление на първичната крайна цел с 39%, както и при пациентите с наличие на ляв бедрен блок (ЛББ).

  При комбиниране на двете условия (ЛББ и приложен CRT-D) понижението в комбинираната честота на хоспитализации по повод СН и смъртност достига 49%. Друга находка от този допълнителен анализ е, че ползите, свързани с прием на carvedilol, показват ясна зависимост от приложената доза, докато подобна връзка не се доказва за metoprolol.

  Чайкафарма Висококачествените Лекaрства АД вече произвежда лицензно Dilatrend (сarvedilol) и е притежател на разрешението за употреба.

  Dilatrend e в списъка на НЗОК от 16.11.2014 г. със следните кодове:

  Лекарствен продукт Код по НЗОК

  Dilatrend 6.25 mg x 28 tabl. CG 221
  Dilatrend 12.5 mg x 28 tabl. CG 220
  Dilatrend 25 mg x 28 tabl. CG 219