• Чайкафарма проведе своето редовно Общо събрание на акционери

  юни 24, 2016

  С решение на Общото събрание, капиталът на дружеството ще бъде увеличен със 7 000 000 лв., което ще увеличи пропорционално броя на акциите на всеки акционер
  На 23 юни 2016 г, при наличието на необходимия кворум, се проведе годишното Общо събрание на акционерите (ОСА) на Чайкафарма Висококачествените Лекарства АД.
  За участие се регистрираха 9 акционери, като по този начин лично бяха представени 49 581 106 броя акции – всичките с право на глас, или 99.96. % от капитала на дружеството.

  Решения

  Годишният доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството, годишният доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите, Одиторският доклад, одитираният Годишен финансов отчет както и докладът на Одитния комитет за дейността му през 2015 година бяха приети единодушно от акционерите.

  По точка 6 от дневния ред, касаеща разпределянето на реализираната печалбата на Дружеството през 2015 г. и неразпределената печалба от минали периоди, Общото събрание взе следното решение: от нетната печалба за 2015 г. в размер на 7 780 010.40 лв. да се заделят 10 % за задължителен резерв, представляващ  778 001.04 лв., а сумата от 2009.36 лева да се отнесе като допълнителен резерв на дружеството. Решението за увеличение на капитала с остатъка от печалбата  в размер на  7 000 000 лв. беше прието с мнозинство. По този начин всеки акционер ще увеличи броя на акциите си  пропорционално – 14 нови акции за всеки 100 притежавани акции.

  ОСА освободи от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2015 г. и избра одитор за 2016 г. Месечните възнаграждения на Съвета на директорите и Изпълнителния директор се запазват без промяна.

  На постъпили въпроси от акционери за това как в краткосрочен план ще бъдат разпределяни дивиденти, директорът „Връзки с инвеститорите” потвърди, че се обсъждат възможности част от печалбата (до 20 %) да бъде разпределена като дивидент, а останалата част да се капитализира с цел инвестиции в развитието на научноизследователската дейност на компанията и разрастването към нови пазари в Европейския Съюз. За първите шест месеца на тази година, Чайкафарма е постигнала 8-10 % увеличение на печалбата спрямо същото полугодие на миналата година.

  Изпълнителният директор на дружеството допълни, че вече са предприети конкретни последователни стъпки за навлизане на пазарите в няколко страни от европейската общност, което е решаваща част от дългосрочната маркетингова политика на компанията. В тази връзка се планират и предприемат реални действия по регистриране на лекарствени продукти в областта на сърдечносъдовите заболявания и други социалнозначими терапевтични области.