• Nebivolol – различният бета-адренергичен блокер

  May 25, 2015

  Nebivolol е трета генерация бета-адренергичен рецепторен блокер с вазодилатиращи свойства. Той притежава  най-високия афинитет към бета-1 рецепторите в сравнение с останалите бета-блокери (ВВ). Nebivolol подобрява значително ендотелната функция, благодарение на стимулиращия ефект върху ендотелната азотен окис синтетаза (eNOS) и антиоксидантната си активност.

  Ендотелна функция и дисфункция

  Ендотелът модулира функцията на кръвоносните съдове и осигурява структурната им цялост. Ендотелните клетки синтезират азотен окис (NO), който притежава мощна антисклеротична активност и, заедно с простациклин, инхибира тромбоцитната агрегация, неутрофилната адхезия към ендотелните клетки и експресията на възпалителни молекули. В по-висока концентрация NO инхибира пролиферацията на гладкомускулните клетки.

  Лечението на ендотелната дисфункция трябва да е насочено не само към увеличаване нивата на NO, но също и към понижение на свободните радикали, които го неутрализират – супероксид и пероксинитрит.

  Установено е, че медикаменти, които се ограничават до доставяне на NO – като органичните нитрати – влошават вместо да подобряват ендотелната функция, поради стимулиране на производството на пероксинитрит.

  Идеалният медикамент за лечение на ендотелна дисфункция би трябвало да стимулира синтеза на NO и едновременно с това да намалява оксидативния стрес в стената на съда.

  Nebivolol е трета генерация ВВ с вазодилатиращи качества, благодарение на директния си стимулиращ ефект върху eNOS. Механизмите му на действие включват негативен хронотропен ефект, инхибиране на симпатиковите стимули от мозъчните вазомоторни центрове, инхибиране на периферните алфа-1 адренорецептори, потискане на рениновата активност и намаляване на периферното съдово съпрoтивление.

  Високата селективност към бета-1 спрямо бета-2 адренорецепторите определя ограничените ефекти на nebivolol върху реактивността на дихателните пътища и инсулиновата чувствителност, както и по-слабото негативно инотропно действие на медикамента при пациенти със сърдечна недостатъчност (СН).

  Както останалите ВВ, така и nebivolol притежава важни електрофизиологични качества, като повишаване на прага на камерната фибрилация, намаляване на дисперсията на QT интервала и на Р вълната, което е свързано с понижение на риска за камерни аритмии и предсърдно мъждене.

  Индикациите за приложение на nebivolol включват артериална хипертония (АХ), хронична сърдечна недостатъчност (СН) и исхемична болест на сърцето (ИБС).

  Артериална хипертония

  Ефективността и безопасността на nebivolol в доза 5 и 10 mg при болни с АХ Ι и ΙΙ степен са доказани в многобройни клинични проучвания. Повлияването на стойностите на систолното артериално налягане (АН) от nebivolol е подобно на това при употреба на други ВВ и блокери на калциевите канали (ССВ) и по-изразено от това на инхибиторите на ангиотензин-конвертиращия ензим.

  Ефектът на медикамента върху диастолното АН не е така изразен, което допринася за безопасността на nebivolol.

  Сърдечна недостатъчност

  Големи рандомизирани проучвания и мета-анализи доказват, че ВВ намаляват заболеваемостта и смъртността при пациенти с хронична СН с около 30%. Този ефект се дължи на понижение на адренергичната стимулация, модулиране на баланса между симпатиковата и парасимпатикова активност, повлияване на сърдечната честота и вариабилност, и подобряване на миокардната функция.

  Важно е да се спомене, че докато останалите ВВ въздействат основно чрез понижение на ударния обем, то nebivolol и carvedilol предизвикват периферна вазодилатация, съхраняват ударния обем и сърдечния дебит и запазват хронотропния отговор по време на натоварване.

  Освен това, в сравнение с bisoprolol, nebivolol  и carvedilol не водят до повишение (а дори подобряват) пулмо-капилярното налягане.

  Средната възраст на болните, включени в проучвания с употреба на ВВ при СН, е 60 години. В това отношение изключение прави SENIORS, където са включени пациенти над 70-годишна възраст. В него се установява 14% понижение на общата смъртност и подобрение на сърдечните размери и функция на фона на nebivolol в сравнение с плацебо.

  Исхемична болест на сърцето

  Съществуват данни, че в сравнение с atenolol, nebivolol в по-голяма степен, подобрява физическия капацитет и времето до поява на гръдна болка при провеждане на стрес ЕКГ тест.

  Освен това nebivolol и carvedilol увеличават резерва на коронарния кръвоток при пациенти с ИБС и неисхемична кардиомиопатия по-изразено в сравнение с останалите ВВ, което вероятно е свързано с увеличаване на исхемичния праг.

  Nebivolol е противопоказен при болни с изразена брадикардия, атриовентрикуларен блок над втора степен, кардиогенен шок, декомпенсирала СН и тежка чернодоробна недостатъчност.

  Профил на поносимост и безопасност

  При пациенти с бронхиална астма и хронична обструктивна белодробна болест, по-високата селективност на Nebivolol към бета-1 рецепторите в сравнение с останалите ВВ се отразява в по-добра поносимост.

  По същата причина nebivolol няма нежелани ефекти върху либидото и сексуалната функция, а напротив, съществуват данни, че медикаментът подобрява еректилната дисфункция, което може значително да повиши комплайънса на пациентите. Nebivolol поради своя вазодилатативен ефект (и за разлика от по-старите бета-1 селективни ВВ), не води до влошаване на инсулиновата чувствителност и до повишен риск за появата на диабет тип 2 (неутрален метаболитен профил). Той няма и неблагоприятно влияние върху липидните показатели.