• Чайкафарма увеличава акциите си на БФБ

    May 26, 2015

    С решение от 25.05.2015 г. Комисията за финансов надзор потвърди допълнение към проспекта за увеличаване на капитала и допускане до търговия на още 6 100 000 бр. акции на Чайкафарма Висококачествените Лекарства АД.

    На основание взето решение на Общо събрание на акционерите, считано от 28.04.2015 г., капиталът на дружеството беше увеличен посредством капитализиране на печалба и към настоящия момент е в размер на 49 600 000 лв.

    След потвърждение от страна на БФБ за търговия ще бъде допусната и разликата от 6 100 000 броя акции, която за момента не е на разположение.