• Чайкафарма проведе своето редовно Общо събрание на акционерите

  юни 9, 2017

  Гласуваният дивидент за 2016 г. е 7 700 000. Размерът на капитала след увеличението е 64 300 000 лв.

  На 8 юни 2017 г. се проведе годишното Общо събрание на акционерите (ОСА) на Чайкафарма Висококачествените Лекарства АД при наличието на необходимия кворум.
  Представени бяха общо 56 562 089 броя акции – всичките с право на глас, по-точно 99.93. % или повече от ½ от капитала на дружеството.

  Взети решения

  Акционерите приеха единодушно годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството, годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите, Одиторския доклад, одитирания Годишен финансов отчет, както и доклад на Одитния комитет за дейността на Дружеството през 2016 година.

  Размерът на месечните възнаграждения на Съвета на директорите, както и постоянното месечно възнаграждение на Изпълнителния директор през 2016 г. се запазват без промяна.