• Чайкафарма в престижна класация за Бизнес Лидери в България

    ноември 14, 2014

    Тазгодишното третото издание на 300 Бизнес Лидери в България представя най-успешните компании в страната на база на трудната за бизнеса 2013 година. ICAP Bulgaria, които са лидер в предоставянето на бизнес информационни услуги в Югоизточна Европа, подбраха водещите компании в България според критерия „Печалба преди лихви, данъци, обезценки и амортизация” (EBITA).

    Чайкафарма Висококачествените Лекарства АД  отбелязва ръст по показателите „Печалба”  и „Собствен капитал” спрямо предходната година. Печалбата на компанията е нараснала с близо 16 %, като среднoто ниво на този показател за  предприятията, попаднали в класацията, е едва 7,3 %.