• Съобщение: Чайкафарма Висококачествените Лекарства АД листва емисия акции на българския капиталов пазар

    април 20, 2015

    С решение № 304ПД от 21.04.2015 г. Комисията за финансов надзор потвърди проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия акции, издадени от Чайкафарма Висококачествените Лекарства АД. Регистрираните акции за вторично предлагане ще бъдат безналични, поименни и свободно прехвърляеми.

    В резултат на положителните тенденции, отчитани на Българската фондова борса през последните години, компанията реши да възстанови публичния си статус с реално предлагане. Дружеството счита, че икономическите параметри в страната са стабилни и че добрите български компании дават добра възвръщаемост на инвестициите.