• Назначаване на нов Директор за връзки с инвеститорите

    април 4, 2017

    На основание чл.27, ал.1, т.2 от Наредба № 2 на КФН, Ви уведомяваме относно следните обстоятелства, касаещи “Чайкафарма Висококачествените Лекарства” АД, които представляват „вътрешна информация” по смисъла на чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти и Наредба № 2 на КФН, а именно:
    В изпълнение на разпоредбите на Глава осма, раздел „Общи положения“, член 116г от Закона за публично предлагане на ценни книжа /ЗППЦК/, „Чайкафарма Висококачествените Лекарства” АД, в качеството ѝ на публично дружество и на емитент на ценни книжа, уведомява, че считано от 4 април 2017 г. е назначен по трудов договор за нов Директор за връзки с инвеститорите Анастас Патарински.