• Комбинации с фиксирани дози – обещаващият избор в терапията на артериалната хипертония

  юни 1, 2015

  Артериалната хипертония (АХ) е най-често срещаното сърдечносъдово заболяване и всяка година е най-честата причина за заболеваемост и смъртност в света. Хипертонията е и основната причина за сърдечносъдови заболявания (ССЗ) и смъртни случаи в световен мащаб. Въпреки че учените и лекарите полагат значителни усилия в контрола на кръвното налягане и имат големи постижения в тази насока, все още има да се извърви дълъг път към оптимизиране контрола на кръвното налягане от гледна точка на клиничната практика. Статистиката показва, че само при малка част от хипертоничните пациенти може да се получи достигане до рационални нива на АКН чрез монотерапия и повечето пациенти се нуждаят от комбинирана терапия за контрол на заболяването им.

  Едно изследване на тенденциите в използването на антихипертензивни медикаменти във Франция в периода 2002 г. – 2012 г. подкрепи мнението, че предписанията на комбинации с фиксирани дози са се увеличили от 19% на 30%. Комбинираната терапия може да съчетава два или повече медикамента, които се прилагат поотделно или във фиксирана доза, като вторият вариант изглежда да е по-популярен в клиничната практика, основаващ се на предимства от гледна точка на удобство, цена, ефикасност и странични реакции.

  Монотерапия срещу комбинирана терапия

  Редица клинични проучвания показват, че при повечето пациенти с АХ е малко вероятно да се постигне нормално кръвно налягане, като се използва едно-единствено лекарство за доста дълъг период от време. Следователно, лекарите са склонни да дават по-висока доза в началото, въпреки че високодозовата терапия обикновенно само води до скромен антихипертензивен ефект, придружен с някои тежки странични ефекти, и подкрепя перспективата, че пациентите не могат да получат още по-висока доза, тъй като лекарството не може да отговори на техните нужди в препоръчванат доза.

  Фиксирани дозови комбинации (ФДК)

  Когато монотерапията се замени с фиксирана дозова комбинация, естествено е пациентът да попита дали фиксираната доза може да предложи достатъчно предимства, за да се лиши от традиционната монотерапия. ФДК като обещаващ избор за пациентите с АХ може да има някои потенциални превъзходства, както ще стане ясно по-долу.

  Първо, съчетаването на различните лекарствени агенти във фиксираната доза може да даде на някои пациенти изненадващи ефекти (в положителен смисъл) в сравнение с използването поотделно на всеки компонент от комбинцията. ФДК осигуряват синергичен ефект при перфектна комбинация. При комбинирането на медикаменти от различни класове техните ефекти се проявяват въз основа на различния механизъм на действие и въз основа на действие във времето. Комбинации с фиксирани дози при АХ имат потенциала за по-дългосрочно действие. Клинични проучвания са показали, че ангиотензин ΙΙ рецепторни блокери (ARB) могат да намалят периферния оток, причинен от блокери на калциевите канали, което е в съгласие с идеята, че комбинирането на два антихипертензивни агента от различни класове в една формулировка в много случаи може да компенсира неблагоприятните последици от всеки поотделно. Освен това, всички странични ефекти от лекарствените средства в комбинацията могат също да бъдат намалени и поради ниската доза.

  На второ място, налице е психологически проблем, че трябва да се вземе под внимание лечение на хронично заболяване. Тъй като повечето пациенти с АХ са възрастни, имат слаба памет и често имат затруднено движение, удобството и лесното спазване на назначената терапия са особено важни. Мета-анализ показа, че комбинациите с фиксирана доза носят огромно подобрение в комплаянса и в постоянството в лечението на АХ. Комбинираното лечение с фиксирани дози обикновено проявява своето действие с по-малко на брой таблетки или даже чрез приемането на една таблетка веднъж дневно, което подобрява психологическото състояние на пациентите до голяма степен.

  На трето място, финансовите разходи се оказват пречка в контрола на кръвното налягане за част от пациентите. Оказва се, че комбинираното лечение с фиксирани дози  може да бъде по-евтино, отколкото лекарствата, прилагани поотделно. Комбинираната терапия може да намали разходите, като се предписват по-малко лекарства и може да се предлага и сред най-затруднените финансово пациенти.

  Има няколко лекарствени класа, които могат да бъдат използвани в борбата с АХ: тиазидни диуретици, блокери на калциевите канали, бета-блокери, алфа-блокери, АСЕ-инхибитори, АРБ и някои лекарства с централно действие.

  Една от най-често използваните комбинации е тиазиден диуретик плюс АСЕ-инхибитор/АРБ. Тъй като използването на комбинации с фиксирана доза при лечението на АХ е нова тенденция и метод в клиничната практика, все повече и повече комбинирани продукти са разработени специално, включващи тиазидни диуретици и АСЕ-инхибитор/АРБ. При пациенти в напреднала възраст, лекувани само с АСЕ-инхибитори, не могат да се постигнат таргетните нива на артериалното кръвно налягане. ФДК с тиазидни диуретици и АСЕ-инхибитори често води до благоприятен ефект, което доказва, че тиазидните диуретици и АСЕ-инхибитори са идеалната група. Диуретиците предизвикват повишена загуба на натрий и намален вътресъдов обем, което може да доведе до активиране на РААС и по този начин – до повишаване на антихипертензивния ефект на АСЕ-инхибиторите.

  Основана на почти същия механизъм, комбинацията на тиазидни диуретици и АРБ показва адитивен антихипертензивен ефект. Активизира се със селективното инхибиране на АРБ на ангиотензин ΙΙ, антихипертензивният ефект на тиазидните диуретици е подобрен значително. АРБ също може да намали загубата на калий и хиперурикемията, причинена от тиазидните диуретици, дължаща се на блокираната секреция на алдостерон.

  Комбинациите с фиксирани дози на АРБ и тиазидните диуретици не само демонстрират по-добра ефективност, но също така поддържат изключително добър профил на поносимост в клиничната практика.

  Чайкафарма Висококачествените Лекарства АД предлага на българския пазар комбинации, съдържащи тиазиден диуретик плюс АСЕ-инхибитор/АРБ със следните търговски наименования и количествен състав:

  Perindopril/Indapamide:

  CG 029 – Co-Paxenе – 2/0.625 mg х 30 tabl.

  CG 030 – Co-Paxenе – 4/1.25 mg x 30 tabl.

  Irbesartan/ Hydrochlorothiazide:

  CF 945 – Co-Irbesso 150/12.5 mg – 30 mg x 30 tabl.
  CF 946 – Co-Irbesso 300/12.5 mg – 30 mg x 30 tabl.