• Акции на Чайкафарма Висококачествените Лекарства АД ще бъдат въведени за търговия на 21 май 2015 г.

    май 13, 2015

    На проведено заседание на Съвета на директорите на БФБ-София АД по Протокол 19/13.05.2015 г., е взето следното решение:

    Във връзка с подадено заявление по чл. 17, ал. 1 от част III Правила за допускане до търговия, Съветът на директорите на БФБ-София АД на основание чл. 31, ал. 8 от същите, допуска до търговия на Основен пазар BSE, Сегмент акции „Standard”, емисията акции, издадена от Чайкафарма Висококачествените Лекарства АД. На емисията е присвоен борсов код: 7TH.

     

    Датата на въвеждане за търговия е 21.05.2015 г.