Храносмилателна система и метаболизъм

Болестите на храносмилателната система са едни от най-социално значимите болести наред с инфекциозните и тези на сърдечно-съдовата система. Близо 20% от населението в страната е диагностицирано с болести на храносмилателната система като 17% от тях са с някоя от видовете язви. Независимо от модерните лекарства, диагностики и терапии много често болестите на храносмилателната система остават хронични.

Продуктова гама

За подробна информация кликнете на наименованието на лекарството, което Ви интересува.
Продукт Непатентно наименование
Ароба акарбоза
Пизона Pioglitazone
ЛанзАцид Lansoprazole
Диаб MR Gliclazide
Глипер Glimepiride
Пантопразол-Чайкафарма Pantoprazole
Метформин-Чайкафарма Metformin
Диаб Gliclazide