• Подобряване на уменията и компетенциите на служителите на Чайкафарма Висококачествените Лекарства АД

  януари 8, 2020

  „Чайкафарма Висококачествените Лекарства“ АД изпълнява проект BG05M9OP001-1.057-0282-C01, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

   

  Проектът е финансиран в рамките на процедура BG05M9OP001-1.057 УМЕНИЯ с административен договор № BG05M9OP001-1.057-0282-C01 „Подобряване на уменията и компетенциите на служителите на «Чайкафарма Висококачествените Лекарства» АД “

   

   

  Повече информация тук.