• Подобряване на уменията и компетенциите на служителите на Чайкафарма Висококачествените Лекарства АД

  January 9, 2020

  „Чайкафарма Висококачествените Лекарства“ АД изпълнява проект BG05M9OP001-1.057-0282-C01, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

   

  Проектът е финансиран в рамките на процедура BG05M9OP001-1.057 УМЕНИЯ с административен договор № BG05M9OP001-1.057-0282-C01 „Подобряване на уменията и компетенциите на служителите на «Чайкафарма Висококачествените Лекарства» АД “

   

  Начална дата на проекта: 08.01.2020 г.

   

  Крайна дата на проекта: 08.09.2020 г.

   

  Бюджет на проекта: 366 650.24 лв. от които 220 000.00 лв. БФП и 146 650.24 лв. собствено финансиране.

   

  Кратко описание на проект №  BG05M9OP001-1.057-0282-C01 „Подобряване на уменията и компетенциите на служителите на «Чайкафарма Висококачествените Лекарства» АД “, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

   

  Основната цел на проекта е да се повишат знанията и уменията и създаване на устойчива заетост за служители в сектори, основаващи се на знанията, високите технологии и ИКТ и “белия сектор” чрез обучения, допринасящи за повишаване способността на заетите в нея лица да посрещнат динамичните промени в сектор и актуалните потребности на компанията

   

  Основни дейности в проекта са:

  – Провеждане на специфични обучения насочени към следните теми:

  – Формулиране, производство и обезпечение на качеството на стерилни продукти;

  – Разработване на спецификации за лекарствени субстанции и продукти;

  – Стабилност и срок на годност на фармацевтични продукти и Гранулиране, таблетиране и технология за производство на капсули.

   

  Резултати

  – повишена адекватност на трудовите умения на заетите, съобразени с актуалните нужди на бизнеса;

  – повишена производителност на труда;

  – създадени условия за по-качествени работни места и устойчива заетост.