• Telmisartan е предпочитаният АRB при хипертензивни пациенти с диабетно или недиабетно бъбречно увреждане

  February 3, 2015


  Артериалната хипертония (АХ) е широко разпространено заболяване, което често се явява в комбинация с други патологични състояния, влошаващи прогнозата при пациента, като метаболитен синдром или диабет тип 2 (ДТ2), както и с увреда на таргетните органи, като например микроалбуминурия или бъбречна недостатъчност (БН).

  Съчетанието на АХ с микроалбуминурия или с бъбречна недостатъчност поставя болния в категорията с висок риск за възникване на неблагоприятни сърдечносъдови събития и съответно изисква от лекаря по-агресивен подход към терапията и борбата с рисковите фактори.

  Препоръчителното лечение на пациенти с артериална хипертония и бъбречно увреждане включва блокер на ренин ангиотензин алдостероновата система (РААС)-инхибитор на ангиотензин конвертиращия ензим (ACEi) или ARB, тъй като тези класове медикаменти предотвратяват настъпването и/или забавят развитието на нефропатия. Профилът на страничните ефекти на блокерите на РААС, който определя поносимостта и комплайънса към терапията, дава предимство на ангиотензин-рецепторните блокери (ARB).

  За лечение на АХ са достъпни осем ARB: azilsartan, candesartan, eprosartan, irbesartan, losartan, olmesartan, telmisartan и valsartan. Те се различават значително помежду си по своите фармакокинетични и фармакодинамични качества.

  Telmisartan е с най-дълъг плазмен полуживот (приблизително 24 часа) и с най-висок афинитет към рецеторите тип I за ангиотензин (АТ) II. Освен това, неговата липофилност е по-висока в сравнение с останалите ARB, което предполага по-голям обем на разпределение и по-добро проникване в тъканите.

  Допълнителен ефект на telmisartan е действието му като частичен агонист на пероксизом пролифератор активирания рецептор гама, което осигурява предимство на медикамента при пациенти с инсулинова резистентност и нарушена глюкозна регулация (ДТ2) в съчетание с АХ.

  Описаните характеристики на telmisartan се изразяват в няколко клинични предимства (например, дълготраен контрол на артериалната недостатъчност – АН, и осигуряване на сърдечносъдова протекция), което прави медикамента особено подходящ за лечение на хипертоници с ДТ2.

  VIVALDI (VALsartan in hypertensive type II DIabetic patients with overt nephropathy) демонстрира еднаква степен на нефропротекция на telmisartan и valsartan при пациенти с диабет с изявена нефропатия, докато в същата категория болни способността на telmisartan да редуцира протеинурията е по-висока в сравнение с тази на losartan, въпреки сходното намаление в стойностите на АН с двата медикамента.

  Telmisartan е доказал своята ефективност и при липса на АХ. Проучването ONTARGET (ONgoing Telmisartan Alone and in combination with Ramipril Global Endpoint Trial) обхваща 25 620 пациенти със съдово заболяване или с ДТ2 и данни за органно увреждане, които са рандомизирани на терапия с telmisartan, ramipril или комбинация от двата медикамента.

  ONTARGET показва, че двата блокера на РААС са еднакво ефективни за повлияване на първичната крайна цел (комбинацията от сърдечносъдова смъртност, миокарден инфаркт, инсулт и хоспитализация по повод на сърдечна недостатъчност), но telmisartan е с по-добра поносимост.

  На базата на резултатите от ONTARGET telmisartan е единственият ARB с индикация за превенция на сърдечносъдовите заболявания независимо от стойностите на АН, включително и при болни с ДТ2 с бъбречно увреждане.

  Чайкафарма Висококачествените Лекaрства АД произвежда telmisartan с търговско наименование Telsart.

  Telsart e в списъка на НЗОК със следните код и цена:

  Telsart 80 mg x 28 tabl. – CG201

  Цена на свободна продажба – 5,64 лв
  Реимбурсация – 2,64 лв
  Доплащане от пациента – 3,00 лв


  Telsart e с най-ниска цена в сравнение с всички други конкуренти на пазара – доплащането по НЗОК е само 3 лв. За останалите телмисартани пациентът трябва да доплати от 5.15 лв. до 8.25 лв.  Изчислено на брой таблетки Telsart отново е с най-ниска цена – 0,11 лв. за една таблетка.

  Повече информация за Телсарт можете да намерите тук:
  Телсарт