Контакт

Можете да се свържете с нас на следните адреси и телефонни номера:

 

Централен офис
София 1172
Бул Г. М. Димитров 1
Тел.: +359 2 962 54 54
Факс: +359 2 962 50 59
E-mail: info@tchaikapharma.com


Заводи


Варна

Варна 9000
Бул. Никола Вапцаров 1
Тел.: + 359 52 307 321
Факс: + 359 52 307 322


Пловдив

Пловдив 4000
Бул. Санкт Петербург 53
Тел.: +359 32 646 702

 

Връзки с инвеститорите
Бисер Иванов
Тел. : +359 2 960 36 34
E-mail: b.ivanov.hq@tchaikapharma.com
Медия за разкриване на информация: www.x3news.com