• September 18, 2018

  До края на 2018 г. Чайкафарма очаква разрешения за употреба в България на нови две лекарства с рецепта, които ще обогатят портфолиото и развитите терапевтични кошници на компанията със следните медикаменти и показания:

   

  Хлортидон (хлорталидон) – за лечение на артериална хипертония, есенциална или нефрогенна, или изолирана систолична хипертония.

   

  ПлакЕкс Комби (клопидогрел/ацетилсалицилова киселина) – показан за вторична профилактика на остри сърдечносъдови инциденти.

   

   

  Международен Прес-Център на Чайкафарма

 • September 12, 2018

  Чайкафарма успешно приключи клиничните изпитвания за биоеквивалентност на 4 нови двукомпонентни лекарствени продукти за лечение на артериална хипертония и други сърдечно-съдови зболявания. Новите фиксирани комбинации с ангиотензин рецепторни блокери и тиазидни или тиазид-подобни диуретици представляват иновативни решения за напреднала медикаментозна грижа.

   

  Изследваните и вече регистрираните нови комбинирани лекарствени продукти са иновативни научни разработки на Чайкафарма и са отлично масово предписвани от лекарите и масово приети с удовлетворение от пациентите – в страната и няколко фармацевтични пазари на ЕС.

   

  На 20 август 2018г. Америаканската Агенция за Лекарствата и Храните излезе с предложение за опростяване на регистрацията именно на тези лекарствени комбинации, като ги определя като “комплексни” и признава тяхното иновативно комбинирано действие, което не може да се открие в моно-компонентните познати генерични лекарства.

   

  В лабораториите на Чайкафарма приключва разработката и, по-важно, предстои – в следващите 18 месеца –  да завършат клиничните изпитвания на трикомпонентни лекарствени продукти за лечение на сърдечносъдови заболявания и диабет.

   

  Сърдечносъдовите заболявания и диабетът са заболяванията с най-висока и продължителна болестност и заболяемост в страните от ЕС, водещи до остри усложнения като миокарден инфаркт, инсулт и др.

   

  Международен Прес-Център на Чайкафарма

 • September 3, 2018

  Абсолютен лидер в лечението на сърдечносъдовите заболявания сред всички производители на българския пазар с пазарен дял от 10,57% за 2017г и 11,39% за първата половина на 2018 (Източник: IQVIA/ IMS Health), с дълбок потенциал за още по-големи ръстове при навлизането на новите, разработени и внедрени, лекарствени продукти.

  Чайкафарма 7TH

 • March 29, 2018

  С подкрепата на Чайкафарма в Плевен се проведе 33-тата Национална среща на Асоциацията на студентите-медици в България от 16 до 18 март т.г.

   

  Специално изработен щанд ще посрещне участниците в  осмата научна конференция на Българската сърдечна и съдова асоциация под егидата на Ректора на Медицински Университет Плевен. Конференцията на тема „Съвременни акценти в сърдечната и съдовата патология” се открива утре, 30 март 2018 г. и ще продължи два дни.

 • March 14, 2018

  Чайкафарма Висококачествените Лекарства АД спечели награда в раздела „Доставчици на решения” на конгреса PHARM Connect – място за среща на водещи фармацевтични и биотехнологични компании от Централна и Източна Европа и ОНД.

  Престижното отличие бе връчено за успешното внедряване на най-съвременна система за сериялизация и проследяване. Проектът е реализиран съвместно с компания SoftGroup, която проектира софтуера и изработи техническото оборудване за системата.

  Целта бе да се изгради система за сериялизация, отговаряща на изискванията на няколко Европейски директиви за борба с фалшифицирането лекарства.  Така на практика производствените мощности са свързани с Европейски хъб за проследяване на всяка опаковка, произведена от нас и реализирана на пазара.

  Чайкафарма е най-бързо разрастващият се фармацевтичен производител в България. Компанията се фокусира върху предоставянето на съвременни терапевтични решения на местния, регионалния и европейския пазар в съответствие със стандартите за Добра Производствена Практика. Чайкафарма има годишен производствен капацитет от 500 милиона таблетки и 17 милиона вторични опаковки.

  tch-award-budapest

 • August 24, 2017

  Комисията за финансов надзор (КФН) вписа емисия акции, издадена от „Чайкафарма Висококачествените лекарства” АД, в резултат на увеличаване на капитала на дружеството с цел търговия на регулиран пазар на ценни книжа. Това става ясно от решенията на регулатора от проведеното на 23 август заседание.

  Емисията е в размер на 7 700 000 броя обикновени, безналични акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев всяка.

  Цялата статия можете да прочетете тук.

 • July 14, 2017

  Актуалният капитал на фармацевтичната компания е 64, 3 млн. лв.

  Чайкафарма Висококачествените Лекарства АД представи уведомление, че след вписване в Търговския рeгистър капиталът на дружеството е увеличен със 7,7 млн. лв., съобщи дружеството чрез БФБ – София.

  Актуалният капитал на фармацевтичната компания е 64,3 млн. лв., разделен на 64,3 млн. броя безналични акции с номинална стойност по 1 лев всяка от тях. Всяка акция дава право на един глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и на ликвидационен дял от имуществото на дружеството.

  От началото на годината акциите на Чайкафарма поскъпват с 8,32%, а през последната една година ръстът е с 20,80% при пазарна капитализация от 427,33 млн. лв.

  Цялата статия можете на прочетете тук.

 • June 9, 2017

  Гласуваният дивидент за 2016 г. е 7 700 000. Размерът на капитала след увеличението е 64 300 000 лв.

  На 8 юни 2017 г. се проведе годишното Общо събрание на акционерите (ОСА) на Чайкафарма Висококачествените Лекарства АД при наличието на необходимия кворум.
  Представени бяха общо 56 562 089 броя акции – всичките с право на глас, по-точно 99.93. % или повече от ½ от капитала на дружеството.

  Взети решения

  Акционерите приеха единодушно годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството, годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите, Одиторския доклад, одитирания Годишен финансов отчет, както и доклад на Одитния комитет за дейността на Дружеството през 2016 година.

  Размерът на месечните възнаграждения на Съвета на директорите, както и постоянното месечно възнаграждение на Изпълнителния директор през 2016 г. се запазват без промяна.

 • April 21, 2017

  Най-новото попълнение в продуктовата листа на Чайкафарма Висококачествените Лекарства АД е Ивабенор 5 mg и 7,5 mg филмирани таблетки. Кардиологичният лекарственият продукт съдържа активното вещество ивабрадин (ivabradine).

  Ивабенор е показан за лечение на пациенти с хронична стабилна стенокардия и хронична сърдечна недостатъчност.

  ATC код: C01EB 17

 • April 13, 2017

  tch_vp

  Чайкафарма Висококачествените Лекарства Достъпни за всеки Ви пожелава весели Великденски празници!

 • March 24, 2017

  tch_sgrada

  Интервю с мениджъра на производството в завода на „Чайкафарма“ в Пловдив – Васил Павлов.

   

  Изискванията към производството на лекарства, произтичащи от GMP (добри производствени практики), наложили се по целия свят, доближават изискванията към операционните помещения в болниците. Лекарствата се произвеждат в среда, където строго се следи да няма абсолютно никакви замърсявания, най-вече на въздуха, за да не влязат микрорганизми в готовата продукция.

  GMP регулира изцяло всяка стъпка: от производството на субстанцията, през смесването с помощни вещества и изготвянето на таблетката, до опаковането, складирането, транспорта и продажбата в аптеките.

  Обикновено субстанциите се произвеждат в Китай или Индия. Синтезирането на тези основни вещества е доста енергоемко и силно замърсяващо околната среда производство и затова дори големи западни фармацевтични компании ги купуват от тези държави.

  Всяка субстанция или помощна съставка в лекарството идва със сертификат. Но въпреки това заводската лаборатория проверява повторно тези продукти. И не само това – на проверка подлежи дори дали лабораторните показатели на производителя на субстанцията съвпадат с тези, до които стига и лабораторията на производителя.

  „След като съставките на лекарството пристигнат от техните производители, те се поставят в зона под карантина, докато не премине цялото лабораторно изпитване“, обяснява мениджърът на производството в завода на „Чайкафарма“ в Пловдив – Васил Павлов. Освобождаването от тази зона става едва след като се установи пълно съвпадение между резултатите от различните лаборатории.

  Oборудването на лабораториите е последната дума на техниката. Тъй като заводът произвежда изцяло само генерични продукти, за да се пусне такова лекарство на пазара, производителят му трябва да е закупил цялото досие на оригиналното лекарство. А то е пълно с резултати от лабораторни изследвания, на които трябва да отговаря и генеричният продукт. Без да се постигнат те, лекарството просто няма как да стигне до пазара, защото Изпълнителната агенция по лекарствата няма да го пусне.

  Започваме обиколката от помещението, в което се приемат варелите със субстанции. То е изградено с шлюз – ако от едната страна на това помещение вратата е отворена и в момента се разтоварва от камиона, другата не може да се отвори. За да няма смесване на потоците, тъй като откъм едната страна до това помещение имат достъп външни лица. Откъм другата врата е т.нар. сива зона, към която има по-високи изисквания за чистота. Най-високи са тези изисквания в синята зона, където се правят самите лекарства.

  При това движението на хора може да се върши само в една посока – не може да се връщаш назад от стерилна зона и след това пак да влезеш в нея, без да си се подготвил отново за това – обличат се дрехи, които плътно покриват всичко по тялото, на устата се слага маска, на главата – шапка, на краката – калцуни или специални работни обувки. А на ръцете – ръкавици. И въпреки това те отделно се промиват с разтвор за дезинфекция.

  Не може и да се местиш произволно от едно помещение в друго, защото често в едното се произвежда един продукт, а в другото – друг.

  Най-важното за производствените помещения, в които се правят лекарства, е контролът на броя на твърдите частици във въздуха, тъй като микроорганизмите се пренасят именно чрез твърдите частици. Научно доказано е, че най-много микроби се пренасят през частици с големина между 0,5 и 5 микрона. Затова вентилационната и климатична система не позволява нахлуването именно на такива частици. Това се постига с циркулация и филтриране на въздуха. Автоматично се поддържат 22 градуса температура, 45% влажност и по-високо налягане на въздуха, отколкото извън зоната, което помага за издухването на твърдите частици навън през специални вентилационни отвори.

  Преди влизането в производствените помещения персоналът минава през нов шлюз. В него хората изцяло се преобличат. „Това се прави, защото човекът е най-големият замърсител, който влиза вътре“, казва Васил Павлов.

  Преди да влезе в работната среда, всеки може да види параметрите на помещението, в което ще влезе. Това става от специални екрани на всяка врата. Те осведомяват каква температура, налягане и влажност го очакват. Ако са нарушени, екранът сигнализира и човекът не трябва да влиза вътре.

  След шлюза следват помещенията, в които преминават всички технологични процеси. Има доста стъклени прегради и прозорци, за да се вижда какво става във всяко помещение, без да се налага да се влиза в него.

  В момента тук се произвеждат таблетни форми. Няма нощна смяна, независимо дали е много натоварено, защото нощно време се допускат повече грешки. Когато има много работа, се работи извънредно, но през деня.

  Първото помещение е рецептурно. В големи машини са вкарани рецептите, по които се изготвят различните лекарства и по софтуерен път се определя какви количества от различните съставки се отделят. Това става в строга последователност. От това помещение излиза плътно затворен контейнер, който съдържа всички съставки на лекарството. Сместа се навлажнява по определена технология с добавяне на разтвори. Така се получават гранули с различни размери за различните лекарства, като най-често дименсиите са в микрони.

  В отделно помещение става т.нар. сухо смесване, за да се получи хомогенност на сместа. „Миксерът“ обаче е доста особен – той върти на различни обороти, за различно време и най-вече – върти сместа в няколко посоки. Така е сигурно, че във всяка таблетка ще попаднат всички вещества.

  Навсякъде в технологичния процес при производството на лекарствата се записва кой е приготвил контейнера, кой го е измил след това, с какво го е измил, кой е подготвил пресата за изготвяне на таблетките, кой след това е измил самите части на машината и т.н. Има и лаборатория за междинен контрол, която изследва разтвора, за да се види дали всички вещества са вътре, каква е влагата в тях, колко тежи всеки обем от лекарствената смес.

  Проверява се и каква е изтриваемостта на таблетките – лекарството се върти и натиска, за да се види каква част от него ще изчезне.

  Работи се с висока точност, с аналитични везни, които измерват теглото в грамове с няколко нули след десетичната запетая. Всяко оборудване, което влиза в отделните зони, преди това се измива и от него се взима проба, за да се види дали е почистено добре.

  Измиването става с пречистена вода, спирт и детергенти. След тази процедура от контейнерите се правят натривки, за да се гарантира, че всеки път са измити по един и същ начин.

  Стигаме и до най-важните машини – тези, които произвеждат таблетките. Операторът няма достъп до сместа по време на производството – тя се движи с помощта на вакуум и отива до пресите, които създават самата таблетка. С една таблетна преса се постигат до 150 000 – 200 000 таблетки на час.

  Опаковането в блистери и кутии става в помещение на друг етаж, като половината от инсталацията – тази, в която влизат таблетките, е в контролирана среда.

  Някои таблетки се филмират – това е допълнителна гаранция, че активните вещества няма да се изпарят. Прави се само при лекарства, в които веществата са по-нестабилни. Има и таблетки, които се дражират, защото вкусът на никое лекарство не е много приятен. Съвсем скоро в завода ще има и инсталация за производство на капсули.

  Покритията на стените в производствените помещения са със специални фармацевтични панели. Те са идеално гладки, не задържат никакви частици и това гарантира, че само минаването с почистващ препарат помага мръсотията да не се задържа в тях. Силиконът, който уплътнява фугите между панелите, също е специален и гарантира, че препаратите няма да го повредят с течение на времето. Той също се произвежда за фармацевтични фирми и операционни помещения.

  В момента в „Чайкафарма“ около 80% от лекарствата, които се дистрибутират, са тяхно производство, а около 20% са лекарства, които те внасят готови или тук се прави само опаковането.

   

  [Оригинална статия е публикувана в специализираното бизнес издание “.bg”, март-май 2017; автор Георги Василев. Текстът следва да се приема като опит на автора да представи на популярен и общодостъпен език високотехнологичните процеси, които са му били представени от екипа на „Чайкафарма” при посещението на завода в Пловдив.]

 • March 9, 2017

  Бортезомиб-Чайкафарма 3,5 мг прах за инжекционен разтвор е най-новият лекарствен продукт на „Чайкафарма Висококачествените Лекарства” АД, получил разрешение за употреба от Изпълнителната агенция по лекарствата в началото на месец февруари 2017. Активното вещество е Бортезомиб (като манитол боронов естер).

  Лекарственият продукт се отпуска по лекарско предписание.

  ATC код: L01XX 32

 • March 2, 2017

  flag

  Вече 18 години Чайкафарма Висококачествените Лекарства е първи избор на българските лекари.

 • February 20, 2017

  Чайкафарма Висококачествените Лекарства АД получи поредно разрешение за употреба от Изпълнителната агенция по лекарствата (ИАЛ), с което компанията обнови продуктовата листа на инжекционните си продукти. Новото онкологично лекарствено средство се нарича Пеметрексед-Чайкафарма 500 mg прах за концентрат за инфузионен разтвор и се използва за лечение на малигнен плеврален мезотелиом и недребноклетъчен рак на белия дроб.

  Всеки флакон съдържа активното вещество Пеметрексед (като Пеметрексед динатрий хемипентахидрат) и се отпуска по лекарско предписание.

  ATC код: L01BA04

 • February 9, 2017

  Бортезомиб-Чайкафарма 3,5 мг прах за инжекционен разтвор е най-новият лекарствен продукт на „Чайкафарма Висококачествените Лекарства” АД, получил разрешение за употреба от Изпълнителната агенция по лекарствата в началото на месец февруари 2017. Активното вещество е Бортезомиб (като манитол боронов естер).

  Лекарственият продукт се отпуска по лекарско предписание.

  ATC код: L01XX 32

 • February 2, 2017

  Лидокаин-Чайкафарма 10 mg и 20 mg инжекционен разтвор  e най-новият лекарствен продукт на Чайкафарма, получил разрешение за употреба от Изпълнителната агенция по лекарствата.
  Терапевтични показания:
  За локална анестезия в хирургията, стоматологията, урологията, кардиологията, офталмологията, оториноларингологията и при различни инвазивни инструментални изследвания.
  За терапия на камерни аритмии, включително и след инфаркт на миокарда и кардиохирургични интервенции.
  ATC  код:  C01BB 01, N01BB 02

 • December 23, 2016

  tch_kartichka_bg

 • December 7, 2016

  Отиващата си 2016г е прекрасно време на непрестанен възход за „Чайкафарма Висококачествените Лекарства” АД – достъпни за всеки. Изтича първата пълна година, откакто на 21 май 2015г компанията излезе на Българската фондова борса (БФБ) в София и акциите ѝ започнаха да се търгуват. Предвид резултатите от третото тримесечие на 2016г и много успешните месеци октомври и ноември, 2016г се очерта като още една рекордна година, независимо от сътресенията в сферата на здравеопазването и общата несигурност. Нашите пациенти и техните лекари, скоро с присъствие в 9 страни от Европейския съюз, оценяват високия терапевтичен ефект на отпусканите по лекарско предписание лекарствени продукти на Чайкафарма. Осигуряването на висока доходност за нашите акционери е в хармония с гарантирането на значим социален принос, което обуславя нашето солидно обществено признание. Получаваме благодарност и признателност всеки ден и на всеки нов етап от нашето развитие, в страната и в Европа. Чайкафарма е уникалнa спрямо другите генерични и лицензни производители със своя иновативен подход в селекцията и разработването на нови лекарства, както и при търговската им реализация в региона и в цяла Европа. Чайкафарма продължава всеотдайно и стриктно да прилага своята развита стратегия и генерира добър ръст в продажбите и в крайната нетна печалба – подлежаща на разпределение от акционерите. Ограничаваме разходите навсякъде, където това е възможно. Разширяваме териториалния обхват на дейността, който през 2016г продължи в още 3 страни от ЕС, чрез прецизно планирано и навременно регулаторно одобрение и подобряване обхвата на медицинските индикации.

   

  Целия текст на писмото до инвеститорите можете да намерите тук.
 • November 23, 2016

  Престижната бизнес класация „300 Бизнес лидери в България” за поредна година отличи Чайкафарма Висококачествените Лекарства АД като една от най-печелившите и влиятелни компании в България.

  Петото издание на класацията, изготвена от анализаторите от ICAP Group, събира на едно място най-успешните компании в страната за изминалата 2015 г. според критерия „Печалба преди лихви, данъци, обезценки и амортизация (EBITDA)”.

  И тази година Чайкафарма отбелязва ръст по ключовите показатели ‘печалба’ (13 %) и ‘собствен капитал’ (15 %) . През 2015 г. печалбата EBITDA на компанията е нараснала с близо 11% спрямо предходната година.

  Тези положителни тенденции обуславят високата пазарна капитализация на компанията, възлизаща на близо 372,5 млн. лв. (към 21.11.2016 г.).

 • November 15, 2016

  Най-новият лекарствен продукт на „Чайкафарма Висококачествените Лекарства” АД, който Изпълнителната агенция по лекарствата разреши за употреба, е Цилапенем 500 mg/500 mg прах за инфузионен разтвор.

  Всеки флакон съдържа следните активни вещества: 530 mg имипенем монохидрат (imipenem monohydrate), което е еквивалентно на 500 mg имипенем, безводен, и 532 mg циластатин натрий (cilastatin sodium), еквивалент на 500 mg циластатин.

  Медикаментът е показан за лечение на инфекции при възрастни и деца на възраст над 1 година:
  усложнени интраабдоминални инфекции;
  тежки пневмонии, включително нозокомиална пневмония и пневмония при апаратна вентилация;
  инфекции по време на и след раждане;
  усложнени инфекции на пикочните пътища;
  усложнени инфекции на кожата и меките тъкани.

  Цилапенем  е подходящ още за лечение на пациенти с:
  неутропения и фебрилитет, за които се подозира, че се дължат на бактериална инфекция;
  бактериемия, развила се във връзка със или предполагаемо свързана с всяка от изброените по-горе инфекции.

  Лекарственият продукт се отпуска по лекарско предписание.

  ATC код: J01DH 51

 • November 7, 2016

  Най-новият лекарствен продукт, пуснат на пазара след като получи разрешение за употреба от Изпълнителната агенция по лекарствата към Министерство на здравеопазването, е Линезолид-Чайкафарма 2 mg/ ml разтвор за инфузия.
  Активното вещество е линезолид (linezolid), а количеството в една опаковка е 300 ml x 5 бр. или съответно 10 бр.
  Лекарственият продукт се използва при нозокомиална пневмония и пневмония, придобита в обществото, когато е известно или се предполага, че са причинени от чувствителни Грам-положителни бактерии.
  Линезолид-Чайкафарма се отпуска по лекарско предписание.

  ATC код: J01XX 08

 • September 9, 2016

  Чайкафарма Висококачествените Лекарства АД зае лидерското място сред най-големите публични компании у нас с пазарна оценка от 359.9 млн. лв.

  Oригиналната статия прочетете в специализираното бизнес издание Profit.bg.
  http://profit.bg/news/Nova-naj-golyama-publichna-kompaniya-u-nas/nid-154250.html

 • September 2, 2016

  От днес на българския фармацевтичен пазар се предлага най-новото попълнение от постоянно разширяващата се продуктова листа на Чайкафарма Висококачествените Лекарства  за лечение на сърдечносъдови заболявания.

  Продуктът, регистриран по децентрализирана процедура Cardesart-Co x 30 tablets, с международно непатентно наименование Candesartan/Hydrochlorothiazide и в концентрации на активното вещество 8 mg/ 12,5 mg и 16 mg/ 12,5 mg е включен в списъка на НЗОК под следните кодове:  CG285 и CG284.

  Candesartan принадлежи към група лекарствени продукти, наречени антагонисти на ангиотензин II-рецепторите, а Hydrochlorothiazide принадлежи към група диуретици.  Cardesart-Co е предназначен за лечение на есенциална хипертония при възрастни пациенти, чието артериално налягане не се контролира оптимално с монотерапия с Candesartan или Hydrochlorothiazide.

  CardesartCo 3D.cdr

 • August 8, 2016

  От началото на годината акциите на Чайкафарма Висококачествените Лекарства АД поскъпнаха с близо 32%. Този ръст е резултат от подобрените финансови резултати на компанията за 2016 г.

  Цялата статия, публикувана на бизнес портала Profit.bg ще намерите тук.

 • July 19, 2016

  След успешно приключила трета за компанията децентрализирана процедура (DCP ) Чайкафарма Висококачествените Лекарства АД получи разрешение за употреба за лекарствения продукт Tamayra 5 mg/5 mg hard capsules и Tamayra 10 mg/5 mg hard capsules, за който България е референтна страна
  Това е и първата международна процедура за разрешаване за употреба на лекарствени продукти, за която страната ни е референтна. Засегнати са още шест европейски държави – Чехия, Румъния, Португалия, Словакия, Гърция и Австрия.
  Тamayra спада към групата на съвременните комбинирани лекарствени терапии за сърдечносъдови заболявания, базирани на ACE инхибитори и калциеви антагонисти.

  ATC код: C09BB 07

 • July 4, 2016

  Чайкафарма Висококачествените Лекарства АД получи разрешения за употреба за лекарствените продукти Ибодриа 6 mg/6 ml концентрат за инфузионен разтвор и Ибодриа 3 mg/3 ml инжекционен разтвор в предварително напълнена спринцовка. Съдържащото се активно вещество е ибандронова киселина (като натриев ибандронат монохидрат).

  Лекарственият продукт е показан при лечение на остеопороза при жени в постменопауза с увеличен риск от фрактури. Доказано е намаление на риска от вертебрални фрактури.

  Ибодриа се отпуска по лекарско предписание.

  ATC код: M05BA 06

 • June 30, 2016

  Българският Фармацевтичен съюз награди Чайкафарма Висококачествените Лекарства АД за кардиологичния лекарствен продукт Амаритон в категорията „Лекарствен продукт, отпускан по лекарско предписание – българско производство” за 2016 година. Церемонията по награждаване се състоя в рамките на Десетото юбилейно издание на Български фармацевтични дни, провело се между 24-26 юни 2016 в Националния дворец на културата, София.

  cer_amariton_small

   

 • June 24, 2016

  С решение на Общото събрание, капиталът на дружеството ще бъде увеличен със 7 000 000 лв., което ще увеличи пропорционално броя на акциите на всеки акционер

   
  На 23 юни 2016 г, при наличието на необходимия кворум, се проведе годишното Общо събрание на акционерите (ОСА) на Чайкафарма Висококачествените Лекарства АД.
  За участие се регистрираха 9 акционери, като по този начин лично бяха представени 49 581 106 броя акции – всичките с право на глас, или 99.96. % от капитала на дружеството.

  Решения

  Годишният доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството, годишният доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите, Одиторският доклад, одитираният Годишен финансов отчет както и докладът на Одитния комитет за дейността му през 2015 година бяха приети единодушно от акционерите.

  По точка 6 от дневния ред, касаеща разпределянето на реализираната печалбата на Дружеството през 2015 г. и неразпределената печалба от минали периоди, Общото събрание взе следното решение: от нетната печалба за 2015 г. в размер на 7 780 010.40 лв. да се заделят 10 % за задължителен резерв, представляващ  778 001.04 лв., а сумата от 2009.36 лева да се отнесе като допълнителен резерв на дружеството. Решението за увеличение на капитала с остатъка от печалбата  в размер на  7 000 000 лв. беше прието с мнозинство. По този начин всеки акционер ще увеличи броя на акциите си  пропорционално – 14 нови акции за всеки 100 притежавани акции.

  ОСА освободи от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2015 г. и избра одитор за 2016 г. Месечните възнаграждения на Съвета на директорите и Изпълнителния директор се запазват без промяна.

  На постъпили въпроси от акционери за това как в краткосрочен план ще бъдат разпределяни дивиденти, директорът „Връзки с инвеститорите” потвърди, че се обсъждат възможности част от печалбата (до 20 %) да бъде разпределена като дивидент, а останалата част да се капитализира с цел инвестиции в развитието на научноизследователската дейност на компанията и разрастването към нови пазари в Европейския Съюз. За първите шест месеца на тази година, Чайкафарма е постигнала 8-10 % увеличение на печалбата спрямо същото полугодие на миналата година.

  Изпълнителният директор на дружеството допълни, че вече са предприети конкретни последователни стъпки за навлизане на пазарите в няколко страни от европейската общност, което е решаваща част от дългосрочната маркетингова политика на компанията. В тази връзка се планират и предприемат реални действия по регистриране на лекарствени продукти в областта на сърдечносъдовите заболявания и други социалнозначими терапевтични области.

 • June 22, 2016

  За изминалата година дружеството отчита подобряване на финансовите резултати, въвеждане на нови продукти и навлизане на нови пазари, както и развитие на научноизследователската си дейност

   

  Публичната компания Чайкафарма Висококачествените Лекарства АД ще проведе своето годишно Общо събрание на акционерите на 23 юни 2016 г, от 11:00, в гр. София.

  Само тринадесет месеца след излизането на дружеството на Българската фондова борса единичната цена на акция нарасна с над 75%, в сравнение с цената на листване – от 3.50 лв. до 6.20 лв. Повишаващото се доверие към здравната и изследователската концепция на Чайкафарма се отрази и в нарастването на броя на акционерите – индивидуални инвеститори и дружества.

  Одитираните финансови резултати за последния отчетен период включват увеличение на нетната печалба с 14.2% до 7.78 млн. лв. и нарастване на EBITDA с 10.7% до 12.84 млн. лв. Прогнозираните финансови резултати през 2015 г бяха постигнати и надминати.

  През последните дванадесет месеца Чайкафарма утвърди позицията си на лидер в лечението на сърдечносъдовите заболявания в България – регистрирани бяха шест нови лекарствени продукта за лечение на хипертония, исхемична болест на сърцето, сърдечна недостатъчност, ритъмни и проводни нарушения. Вътрешната статистика на дружеството показва, че всеки десети българин, или над 700 хиляди пациенти, са използвали лекарствени продукти на компанията по лекарско предписание поне веднъж годишно.

  През 2015 г Чайкафарма инвестира в изграждането на собствена лаборатория и научна структура за провеждането на клинични проучвания за биоеквивалентност. Създадената система допринесе за развитието на научноизследователския потенциал на фармацевтичната компания и получаване на разрешения за употреба на три лекарствени продукта за лечение на сърдечносъдови заболявания в осем страни от Европейския съюз – България, Полша, Чехия, Румъния, Гърция, Словакия, Португалия, Австрия.

  Научноизследователската дейност на дружеството е фокусирана и върху лечението на диабет, онкологични и неврологични заболявания, които в краткосрочен план очакват да получат нови разрешения за употреба за страни от ЕС. Европейското разрастване на компанията включва и създаване, изпитване и регистриране на иновативни комбинирани лекарствени продукти за редица тежки диагнози.

  Чайкафарма зае солидно второто място по пазарна капитализация на Българската фондова борса и продължава да се изкачва стабилно.

 • May 13, 2016

  На 10.05.2016 г. Изпълнителната агенция по лекарствата завърши успешно в регламентирания срок първата децентрализирана процедура (DCP) за разрешаване за употреба на лекарствени продукти, за която Република България е референтна държава.

  Екип от експерти на ИАЛ извърши оценка във връзка с разрешаване за употреба на лекарствените продукти Tamayra 5 mg/5 mg hard capsules и Tamayra 10 mg/5 mg hard capsules, с притежател на разрешението за употреба “Чайкафарма Висококачествените лекарства” АД, България. Процедурата бе приета от всичките шест засегнати държави.

 • April 28, 2016

  tch_velikden_2016

 • April 8, 2016

  В края на борсовия ден в четвъртък, 7 aприл, акциите на Чайкафарма поскъпнаха най-чувствително – те се повишиха с 1.21% и затвориха на 5.85 лв. Това е поредно поскъпване на емисията, която от началото на годината се е покачила с 6.06%.

 • April 7, 2016

  Уважаеми Колеги,

   

  Честит празник!

   

  Вашите ежедневни усилия за подобряване на здравето и опазването на живота на хората са и винаги са били достойни за уважение!
  Всички препятствия, срещу които ние ежедневно и с общи усилия се изправяме, за да гарантираме  правото на всеки българин на достъп до най-модерно лечение
  и качествен живот, ни правят не само по-силни, по-единни, по-добри професионалисти, но е и повод за гордост!
  Вие  сте гордостта на българското здравеопазване!
  Желаем Ви много здраве, професионални успехи и лично щастие!

 • March 23, 2016

  Чайкафарма Висококачествените Лекарства АД започна успешно борсовата седмица. В понеделник компанията се нареди на трето място по изтъргуван обем с близо 33,4 хил. лв. Сделките бяха седем, като доведоха до покачване на цената на акциите с 0,7% до 5,76 лв.

  Във вторник, на фона на преобладаващите губещи компании на Борсата, Чайкафарма, постигна най-голям оборот сред печелившите компании, като емисията ѝ се повиши с 0.35%. Цената на затваряне достигна 5,78 лв., което е най-високата цена на затваряне в публичната история на дружеството.

 • January 11, 2016

  И тази година служители на Търговска Лига влязоха в ролята на Дядо Коледа и зарадваха малчуганите от Дома за деца лишени от родителски грижи „Констанца Ляпчева“ в град Долна баня.

  Повече от 20 деца бяха помолени да изпратят писма със своите коледни желания, а екипът на Търговска Лига се постара да ги сбъдне. Освен мечтания подарък, всяко дете получи и лично послание по случай празника, а за радост на всички в общото помещение в дома беше монтирана истинска футболна маса.

  Целият ден беше изпълнен с прекрасни емоции, игри и много, много споделени усмивки!

 • October 20, 2015

  Чайкафарма Висококачествените Лекарства АД бе отличена сред най-печелившите и влиятелни компании в България за изминалата 2014 г. в бизнес класацията „300 Бизнес лидери в България”.

  В тазгодишното четврърто издание, бизнес анализаторите от ICAP Group класират най-успешните компании в страната според критерия „Печалба преди лихви, данъци, обезценки и амортизация (EBITDA)”.

  За поредна година Чайкафарма отбелязва ръст по показателите ‘печалба’ и ‘собствен капитал’. През 2014 г. печалбата на компанията. е нараснала с близо 9% спрямо предходната година, като средната стойност на този показател за предприятията, попадащи в класацията, е едва 4,7%.

  В своя сектор „Производство на лекарствени вещества и продукти”, Чайкафарма е на първо място по критерия ‘рентабилност (марж) на EBITDA’, т.е. показва най-добро съотношение между печалбата и размера на приходите от продажба. Рентабилността на Чайкафарма (40,19%) значително надвишава аналогичните показатели на другите компании в сектора – Софарма (19,94%), Балканфарма – Троян (19,02%), Биовет (14,59%) и Балканфарма Дупница (10,51%).

  Това са основните причини за високата пазарна капитализация на компанията, възлизаща на близо 255 млн. лв. (към 20.10.2015 г.).

 • October 6, 2015

  Националната здравна служба във Великобритания спира да покрива 25 онкологични лекарства

  25 лекарства, които всяка година дават последен шанс на пациенти с онкологично заболяване – включително на болни от рак на гърдата, простатата и дебелото черво, няма да бъдат финансират от Националната здравна служба във Великобритания (NHS), която планира да оптимизира разходите си за 2015 г. и да преструктурира бюджета си по оптимален начин.

  Неправителствени организации обвиняват здравните власти в предприемане на „драматична стъпка назад” и унищожаване на спасителното въже, което удължава живота на хиляди болни от рак. Годишно над 3 000 пациенти с рак на дебелото черво, както и 1 700 пациенти с рак на гърдата ще бъдат засегнатите от решението. Медикаментите, които вече не получават финансиране, в някои случаи са увеличили продължителността на живот от осем месеца до две години и половина, сочи представената статистика.

  През 2011 г. дясноцентристката коалицията във Великобритания създаде специален фонд за онкологични лекарства, следвайки обществено заявения от консерваторите ангажимент да не бъдат отказвани повече лечения заради финансови съображения. Въпреки че бюджетът на фонда беше увеличен от 200 на 280 млн. паунда, търсенето се оказа такова, че до края на финансовата 2015 година се очаква да бъдат изхарчени близо 380 млн

  В началото на годината от NHS обявиха, че ще увеличат годишния си бюджет до 340 млн., но че и с това увеличение фондът няма да може да си позволи да продължи да плаща за всички онкологични лечения, който са се финансирали до сега. Пациентите, за които вече е било договорено финансиране до април,засега ще продължат да получават лекарствата си от NHS.

  Председателят на фонда заяви, че се е наложило да бъдат взети „трудни решения”, за да се даде приоритет на лекарствата, които показват най-добри стойности, и че подобна стъпка е задължителна. От 84 лечения, разгледани в рамките на анализа на фонда, 59 продължават да бъдат финансирани след март тази година, а 25 са „отписани”. Пет терапии за рак на дебелото черво, четири за левкемия, три за рак на гърдата, три за лимфом, три за сарком, както и медикаменти, използвани за лечение на рак на простатата, яйчниците, белите дробове, панкреаса и бъбреците са сред тези, които вече няма да бъдат финансирани.

  Три са новите медикаменти, които ще продължат да бъдат финансирани след проведения анализ. Panitumumab – за лечение на рак на дебелото черво; Ibrutinib – за лечение на клетъчен лимфом на мантията, вид Неходжкинов лимфом; и Ibrutinib – за лечение на хронична лимфоцитна левкемия.

  Професор Питър Кларк, председател на фонда, заяви: „Преминахме през дълъг процес, основан на обективни фактори и доказателства, за да осигурим най-добрата клинична полза с наличните лекарства, извличайки максимума за пациента от всеки паунд.” „Това са трудни решения, но ако не се даде приоритет на лекарствата, които предлагат най-добрата стойност, много хора биха били лишени от нови обещаващи, по-ефективни лечения, които са в процес на подготовка.” Решенията са взети в резултат от анализа на експерти на национално ниво – в това число онколози, фармацевти и представители на пациентите, които независимо едни от други преразгледаха лекарствата, достъпни до момента през фонда, както и новите приложения. Тяхната оценка включва клинична полза, преживяемост и качество на живот, токсичност и безопасност на лечението, нивото на незадоволена потребност и средния разход за пациент.

  Лорд Дарзи, бивш лейбъристки министър на здравеопазването, каза че NHS трябва да спре ненужното лечение на умиращи пациенти, за да се подпомогне финансирането и с това – увеличаването на разходите за нови лекарства срещу рак. Той заяви пред The Times, че съкращаването на ненужни тестове и лечения с малки шансове за успех ще освободи пари за скъпи модерни и по-добри лекарства, които здравната служба се бори да осигури на пациентите.

 • October 2, 2015

  Участниците в Национална кръгла маса за реформи и здравеопазване без ограничения настояват държавата да възстанови прилагането на принципа „финансирането следва пациента”

  „Не приемаме и няма да приемем в бъдеще дейността на лечебните заведения да се лимитира и по този начин се ограничават правата на пациентите за достъп до навременно и качествено лечение“. Така започва декларацията, под която подписите си сложиха Центърът за защита на правата в здравеопазването, Федерация „Български пациентски форум” и Българската асоциация за закрила на пациентите, Националното сдружение на частните болници, Сдружението на общинските болници, както и директори на над 30 болници. Участниците се обявиха против нормите, които водят до административно закриване на лечебни заведения, принудително сливане и налагането на административни ограничения пред изграждането на нови болници. Според тях успехът или неуспехът на едно лечебно заведение трябва да зависи изцяло от това дали пациентите са доволни или не от предоставеното им лечение.

   

  „Настояваме държавата да възстанови прилагането на принципа „Финансирането следва пациента”, както и да създаде необходимите правила за ефективен и обективен контрол от страна на институциите, но и на самия потребител на медицински услуги, над качеството на медицинската дейност”, се казва още в декларацията.

  Според справка на касата, предоставена на Лекарския съюз, от март до юли болниците са извършили надлимитна дейност за 31.8 млн. лева, която в края на годината се очаква да достигне 60-65 млн. лева. В писмо до НЗОК председателят на БЛС д-р Венцислав Грозев посочва, че изпълнителите на медицинска помощ се превръщат в “безплатни донори на здравната система“. От съсловната организация припомнят и съдебната практика досега, която показва, че в крайна сметка НЗОК ще трябва да плати извършената от болниците дейност заедно с начислените лихви.

  Стойчо Кацаров от Центъра за защита на правата в здравеопазването заяви, че всички са съгласни, че в момента системата не е добре и се нуждае от промени, но той е скептичен дали предприетите реформи ще доведат до желания резултат. „Здравната система ще бъде най-добре, когато на нея се гледа като на пазар, предлагащ бизнес услуги, а не като администрация“, коментира той .

  От Националното сдружението на частните болници коментираха, че лимитите правят точно обратното на това, което правителството твърди, а именно, че реформата работи в полза на по-качествено и комплексно лечение. „Пациентът отива в болницата, където му казват, че не могат да го приемат, защото спазват ограниченията. Той се връща вкъщи и чака да го приеме точно този лекар в тази болница, която си е избрал, а същевременно заболяването му се влошава и лечението се оскъпява. Лекарите започват да губят доверие в системата и мотивация. С тази реформа се постига по-скъпо лечение, а не по-добро качество”.

  Представители на пациентите изтъкнаха, че популистките заявления на политиците, че рестриктивната политика е в интерес на пациентите, не са верни. „Когато се предприемат реформи в здравеопазването, редно е да се чуе гласът и на пациентите и на съсловните организации“.

  „Ако някой краде чрез клинични пътеки, това трябва да бъде проконтролирано и установено от НЗОК“, заяви председателя на асоциацията за закрила на пациентите и припомни, че порочният кръг за генерирането на надлимитна дейност се дължи на заложените дефицити в бюджета на касата през последните години.

  „Необходима е спешна дискусия по същество бюджета за здравеопазване за2016“, заяви представителя на Надзорния съвет на НЗОК Григор Димитров. Като работодател представителят на КРИБ в надзора бе категоричен, че лимитите не са начинът за управление на която и да било дейност.

  Участниците в кръглата маса се обединиха около идеята, че държавата трябва да се погрижи за повишаване на събираемостта на здравните вноски, както и заплащането на пълния им размер. Настоява се и за увеличаване на процента от БВП за здравеопазване, който се отделя от бюджета. Гилдията приема изцяло заявеното намерение на правителството за осигуряване на комплексно лечение, но същевременно отбелязва, че то не се осигурява само чрез обедняването на структури, а и чрез организационни и финансови механизми.

   

 • С призив за превенция и безплатни консултации специализираните болници на Българския Кардиологичен Институт във Варна, Велико Търново, Ямбол и Шумен отбелязват Деня на сърцето

  Всяка година на 29 септември светът отбелязва Международния ден на сърцето. По този повод специалистите напомниха, че според „черната статистика” всеки трети смъртен случай у нас е в резултат на сърдечносъдово заболяване, въпреки че 80% от кардиологичните проблеми са предотвратими, ако бъдат открити навреме.

  „Атеросклерозата и сърдечносъдовите заболявания се смятат за най-голямата неинфекциозна епидемия в нашето съвремие, с две думи – те са най-големият убиец на 21 век”, заяви националният консултант по кардиология доц. д-р Иво Петров.

  „Високото ниво на липидите в кръвта е един от основните рискови фактори за ранното развитие на сърдечносъдовите заболявания. Липидите, които циркулират в нашата кръв са основно от два източника. Единият зависи от това как се храним, а вторият, който е дори по-опасният е генетично обусловен – това са липидите, които нашият собствен организъм синтезира. Такава фамилна обремененост се среща при доста хора, но тя може да бъде по-малко или повече рискова в зависимост от конкретния случай. При такива хора развитието на сърдечносъдови заболявания не е потенциална възможност, а правило.

  За да установим дали сме наследствено застрашени или не е достатъчно да познаваме хронологията на болестите и причината за фаталния край на родителите си или на техните родители. Ние, кардиолозите, непрекъснато настояваме за масов скрининг, който да следва прости клинични критерии и лабораторни изследвания. Проверката чрез липидния профил е масово достъпен в цялата страна. Но трябва да се проследят и евентуални промени в кардиограмата, в ехокардиографската находка, които, обаче, се правят на втория етап. И то предимно при хора, които имат в семейството си случаи на ранни прояви на атеросклерозата – било то мозъчен инсулт или миокарден инфаркт. Това е целевата група от българи, които непременно трябва да бъдат изследвани, за да се види дали имат наследствена предразположеност към тези заболявания, или не.”

  И тази година болниците на Българския Кардиологичен Институт – СБАЛК Варна, СБАЛК Велико Търново, СБАЛК Ямбол и СБАЛК Мадара – Шумен ще се включат в отбелязването на Световния ден на сърцето, като предлагат безплатни прегледи, мерене на кръвно налягане и индивидуални консултации.

 • September 14, 2015

  За пръв път ще бъдат направени клинични изпитания на лекарство, за да бъде проверено дали удължава живота, съобщи списание “Сианс е авнир”.

  Въпросното лекарство metformin често е предписвано на пациенти, засегнати от диабет тип 2. През 2008 г. изследване на руски учени показа, че то удължава живота на мишки вероятно чрез ограничаване на калорийния прием и контролиране на нивото на гликемия. Публикуваните през 2014 г. резултати от статистическо изследване на учени от университета в Кардиф, Великобритания, обхванало 180 000 души, показаха, че лекуваните с metformin диабетици са с по-голяма продължителност на живота в сравнение с недиабетиците.

  Затова експертът Нир Барзилай от медицинския колеж „Алберт Айнщайн” в Ню Йорк лансира проекта TAME /Targeting Aging with Metformin/. В рамките му ще бъде следено здравословното състояние на 3000 недиабетици на възраст над 70 години, някои от които ще приемат metformin 5 години, докато останалите участници ще бъдат включени в контролната група.

  Друго лекарство срещу стареенето – рапамицин, също е тествано. То потиска имунната реакция и често е предписвано при трансплантации. Изпробвано е върху мишки и удължило живота им. В момента учени от Вашингтонския университет в Сиатъл тестват лекарстевото върху кучета. Надеждите им са рапамицин да удължи живота на четириногите с две до 5 години.

  Чайкафарма Висококачествените Лекaрства АД предлага на българския пазар лекарствения продукт Metformin-Tchaikapharma (metformine), показан за лечение на захарен диабет тип 2.

 • Според министър Москов, като имаш обект в големия град, където хората са платежоспособни, трябва да поемеш отговорност и към системата. Според гилдията, изходът е разрешаването на филиали

  Административно-насилствен е методът държавата да налага от 4-те аптеки, на които има право един собственик, една от тях задължително да е в малко населено място, втората да е денонощна, а останалите две – където той прецени.

  Това заяви Николай Костов, председател на Асоциацията на собствениците на аптеки (АСА) по повод готвените от здравния министър д-р Петър Москов промени в лекарствения закон. Той ще е следващият, който ще се „ремонтира“. Костов прогнозира, че ако идеята се реализира, собствениците ще я заобикалят. Например, едно физическо или юридическо лице ще разкрива до 2 аптеки в градовете, в които реши, и така ще избегне изискването за останалите две.

  Министърът лансира предложението си още през февруари т.г. и тогава заяви: „Като отвориш аптека в големия град, където хората са платежоспособни, и тя е ефективна, трябва да поемеш отговорност към системата. Пък нека това да не е пазарно.“
  „Дори в постсоциалистическото време нямаше такива регулации! Навсякъде в ЕС се върви към стимулиране на разкриване на фармации в малките градове, но само където е възможно. В някои места това е кауза пердута“, каза още Костов.

  Според изследвания, за да съществува аптека в ЕС, са необходими поне 1200 души население, а на места тя обслужва 15 000. Друг определящ фактор са надценките. Колкото повече са „натиснати“ надолу, толкова повече пациенти са нужни, за да не фалира обектът. „При нас, макар да са разрешени и по-големи надценки, масово те са 10-13 до 14%. Разбира се, че ако са 30%, тогава и в населено място с 800 души аптеката може да функционира“, посочи Костов. Той допълни, че хората от малките места имат различни доходи и потребление, отколкото в градовете. И ако в селцето няма лекар, било абсурдно да се разкрива аптека, защото няма кой да изписва медикаменти. А ако болният отива в по-голям град на доктор, логично е и там да си купи лекарствата.

  Костов припомни, че преди години държавата и общините имаха право да разкриват аптеки, но всички те бяха приватизирани, защото носеха задължения. „Значи държавата абдикира от този вид дейност, а сега иска да я приплъзне на нас“, допълни той. И макар идеята да изглеждала социална, тя била „див популизъм“, защитаващ интереса само на съсловието. Решение според АСА е да се позволи на аптеки от големите градове да имат филиали в малки села, които да работят 1-2 пъти седмично по няколко часа, и то не само с магистър, но и с помощник-фармацевт.

 • Специализантите по медицина ще имат право на договор със здравната каса. Това решиха депутатите вчера, приемайки промените в Закона за лечебните заведения. По този начин те направиха факт обещанието на здравния министър Петър Москов, което той даде на лекарите в кампанията “Млад медик”.

  В момента специализантите нямат право да работят с касата и затова болниците трудно намират пари да им осигуряват добри заплати. С промяната обаче това ще се промени и клиниките ще искат да назначават на щат младите лекари. Освен това депутатите приеха възможност спешните лекари да работят на по-гъвкави смени, а в районите, където няма клиники, медиците да са задължени да дават дежурства поне 10 часа седмично.

 • Здравната каса ще финансира болниците само според нуждите на населението

  Здравната каса повече няма да финансира всяка новооткрита болница, а ще решава според националната здравна карта, която ще има задължителен характер. В нея ще бъдат описани потребностите на населението по региони. Това реши окончателно парламентът, приемайки поправките в Закона за лечебните заведения.

  ГЕРБ се вслушаха в обещанието на премиера Борисов да бъде осигурена подкрепа за здравната реформа на министър Петър Москов. Най-важните промени, които се отнасят до финансирането на болниците, ще се решават с наредби и методики на здравното министерство. От здравния министър ще зависи дали НЗОК ще отказва договори на болници и на кои и дали държавни и частни лечебни заведения ще са принудени да влизат в обединения и за какво. В момента в България вече има двойно повече болнични легла от ЕС, а според статистиката всеки четвърти българин е хоспитализиран веднъж годишно, като на практика на лечение се подлагат хора, за които това не е наложително или е дори ненужно.

  Националната здравна карта ще има задължителен характер. В нея по области ще са описани потребностите на населението от медицинска помощ. Как ще се определят нуждите от лечение по специалности и лечебни заведения – лекари и болници, ще е разписано в методика на здравното министерство. В регионите, където има повече болници от потребностите, касата няма да финансира всички заведения. Критериите, по които НЗОК ще решава с кого да сключи договор и кой да остане без финансиране, ще са описани в наредба. Министър Москов твърди, че приоритет при финансирането ще имат болниците, които осигуряват цялостно лечение, а не съсредоточените само върху добре финансираните от касата дейности.

  Законът предвижда платеното от НЗОК лечение да се раздели в два пакета –основен и допълнителен. За болестите от основния пакет, за които е предвидено комплексно лечение, здравната каса ще сключва договори само с болници или обединения от болници, които могат да го осигурят. Министър Москов обясни, че идеята му е от догодина комплексна грижа да е разписана в наредба за рак, най-масовите кардиологични и някои редки болести. Целта е до 3 години комплексна грижа да се осигурява за целия основен пакет.

  Предложението на здравния министър беше въпросната грижа да може да се осигурява на едно място, т.е. или в една болница, или в обединение от болници. Мнозинството обаче прие по-мек текст, според който лечебниците да могат да сключват договори помежду си, за да получават финансиране от НЗОК за комплексната грижа, без да се обединяват.

  Идеята е при рак например пациентът да има гарантирано лечение във всеки един етап – операция, химиотерапия и лъчетерапия, а не в една болница да получи хирургично лечение, а в друга – вливания, като сам да си урежда престоя. НЗОК пък няма да плаща на всяка една болница за отчетеното лечение по 3 клинични пътеки, а ще се сключва един договор за всички нужни за лечението пътеки накуп. Тоест или ще се плащат всички пътеки, или нито една. Болниците ще трябва сами да се разберат помежду си дали да влизат в холдинги или обединения по Търговския закон, или да сключват само договори и помежду си ще се разбират кой каква част от финансирането ще получи.
  Притесненията на опозицията са, че ако държавни, общински и частни болници започнат да правят обединения, ще се стигне до източване на пари. Но според Москов идеята е болници, които се занимават само с химиотерапия например, да не могат да получават директно пари от касата, както и чрез обединяването да бъде съкратена администрацията.

  Окончателно отпадна идеята, заради която през лятото имаше протести – онко-, психо- и кожните диспансери да се обединят с други болници. Акредитацията на болниците няма да е задължителна за договор с НЗОК, както е и в момента, а за директорите на лечебни заведения остава изискването да имат квалификация по здравен мениджмънт.

  Какво ще съдържат пакетите?

  До 15 септември трябва да е ясно какво ще съдържа основният пакет и какво – допълнителният, обясни зам.-здравният министър Ваньо Шарков. Болестите от основния ще имат приоритетно и, според обещанията на Москов, 100% гарантирано финансиране, докато за тези от допълнителния парите ще са по-малко от сега и за лечение ще се чака. В основния пакет ще са детското и майчиното здравеопазване, инсултите, кардиологията, кардиохирургията и инвазивната кардиология, неврохирургията и травматологията. В допълнителния засега е ясно, че ще са “пъпките”, по думите на Шарков – т.е. второстепенните заболявания. Повечето еднодневни очни операции пък ще минат от болничната към извънболничната помощ. Основният пакет също не беше дефиниран в закон, а определянето на съдържанието му беше оставено изцяло на МЗ.

 • September 1, 2015

  За първи път Република България като държава-членка на ЕС ще бъде референтна страна по децентрализирана процедура (DCP) за разрешаване за употреба на лекарствени продукти със заявител Чайкафарма Висококачествените лекарства АД, България. Засегнати страни в процедурата са Австрия, Гърция, Португалия, Румъния, Словакия и Чехия.

  Като референтна страна по процедурата ИАЛ ще извърши оценка на досие за резрешаване за употреба на лекарствени продукти (фиксирана комбинация) с активни вещества рамиприл и амлодипин. Екип от ИАЛ ще изготвя оценъчни доклади, включващи въпроси към заявителя на всеки етап от процедурата. Оценката ще бъде съобразена с изискванията на актуалните фармакопейни (Ph.Eur.), ръководствата на Международната комисия по хармонизация (ICH) и Европейските ръководства относно качество, ефикасност и безопасност на лекарствените продукти.

 • August 18, 2015

  Ворифунгал 200 mg прах за инфузионен разтвор е най-новото лекарство на компанията Чайкафарма Висококачествените Лекарства АД, получило разрешение за употреба от Изпълнителната агенция по лекарствата към МЗ.

  Активното вещество Вориконазол (Voriconazole) е широкоспектърен триазолов антимикотичен агент и е показан при възрастни и деца над 2 години. Ворифунгал следва да бъде прилаган главно при пациенти с прогресиращи, потенциално животозастрашаващи инфекции и като профилактика на инвазивни гъбични инфекции при високорискови реципиенти с алогенна трансплантация на хемопоетични стволови клетки.

  Използва се за лечение на:

   

  – инвазивна аспергилоза;

  – кандидемия при пациени без неутропения;

  – флуконазол-резистентни сериозни инвазивни Candida инфекции (включително C. krusei);

  – сериозни гъбични инфекции, причинени от Scedosporium spp. и Fusarium spp.

   

  ATC код: J02AC03

 • July 31, 2015

  Чайкафарма Висококачествените Лекарства АД получи ново разрешение за употреба за кардиологичния лекарствен продукт Претимектал таблетки с изменено освобождаване. Една таблетка Претимектал съдържа 35 mg триметазидинов дихидрохлорид (trimetazidine dihydrochloride).

  Активното вещество триметазидин е показано при възрастни като допълващо симптоматично лечение при пациенти със стабилна ангина пекторис, които не са адекватно контролирани или които имат непоносимост към антиангинозните лечения от първа линия. Ангина пекторис – известна също като стенокардия или гръдна жаба, е остра болка в гърдите, причинена от исхемия на сърдечния мускул.

  Фармакотерапевтична група: Други кардиоваскуларни антиангинозни лекарствени средства

   

  ATC C01EB15

 • Чайкафарма Висококачествените Лекарства АД получи национално разрешение за употреба за лекарствения продукт Кардесарт-Ко 8 mg/12.5 mg и 16 mg/12.5 mg таблетки за територията на България по втората децентрализирана процедура на дружеството. Децентрализираната процедура (процедура по взаимно признаванe) се основава на признаване от страна-членка на ЕС на разрешение за употреба, издадено в друга страна-членка.

  Кардесарт-Ко съдържа активното вещество Кандесартан цилексетил/Хидрохлоротиазид (Candesartan cilexetil/Hydrochlorothiazide). Медикаментът е показан за лечение на есенциална хипертония при възрастни пациенти, чието артериално налягане не се контролира оптимално с монотерапия с кандесартан цилексетил или хидрохлоротиазид.

   

  ATC C09DA06

 • July 14, 2015

  Изпълнителната агенция по лекарствата издаде ново разрешение за употреба на Чайкафарма Висококачествените Лекарства АД за лекарствения продукт за лечение на захарен диабет Ароба 100 mg таблетки.

  Ароба съдържа активното вещество акарбоза (acarbose), принадлежащо към групата медикаменти, наречени алфа-глюкозидазни инхибитори. Използва се за допълнително лечение едновременно с диета при пациенти със захарен диабет и при превенция на диабет тип 2 при пациенти с доказано нарушен глюкозен толеранс. Дозировката трябва да бъде определена индивидуално за всеки пациент от лекар, тъй като ефикасността и поносимостта варират при отделните индивиди.

   

  ATC код: A10BF 01

  Повече информация за Ароба можете да намерите тук.

 • July 13, 2015

  Учени са установили, че две лицензирани лекарства спират дегенерацията на мозъка при мишки, пише The Guardian. Откритието дава надежди за успех в търсенето на медикаменти за терапия на болестта на Алцхаймер.

  Резултатите, представени по време на годишна конференция на учени, изследващи Алцхаймер, се определят като “обещаващи”, тъй като се използват лекарства, за които вече е доказано, че са безопасни и се приемат добре от човешкия организъм. Това може да спести години от процеса на разработване и одобряване на нови медикаменти.

  Джована Малучи от Кеймбриджския университет заявява: “Това наистина е вълнуващо. Лекарствата се лицензирани. Това означава, че пристъпваме директно към базови клинични тестове върху малка група от пациенти, тъй като няма нови съставки, това са познати лекарства”. Учените са решили да не огласяват имената на двете лекарства, които в момента не се използват за терапия на деменция, за да не предизвикат изпробването им от пациенти преди клиничните опити да докажат ефективността им.

  Откритието се базира на ключово изследване, проведено преди две години, което доказва, че смъртта на мозъчните клетки може да бъде спряна при мишки чрез изключване на грешен сигнал в мозъка, спиращ произвеждането на нови протеини. Изследването обаче е използвало съставка, която причинява тежки странични ефекти и не е подходяща за хора. Двете лекарства са идентифицирани, след като екипът на Малучи е проучил стотици лицензирани медикаменти в търсене на безопасно лекарство със същия защитен ефект върху мозъка.

  Изследователите посочват, че преди клиничните опити ще се проведе изследване, което да потвърди, че същият грешен сигнал, който е третиран при мишки, причинява дегенерация и загуба на памет при Алцхаймер. Ако изследването се проведе възможно най-скоро и потвърди тази връзка, клиничните опити биха могли да започнат в рамките на няколко години, изтъква Малучи.

 • След 10 години fat grifting методът ще измести изцяло гръдните импланти, прогнозира проф. Марита Айзенман

  Три жени след мамектомия поради рак на гърдата днес преминават реконструктивни операции в столичната Първа АГ болница „Св. София” от екип български специалисти, ръководен от световноизвестния пластичен хирург проф. Марита Айзенман – Клайн. Това бе съобщено на пресконференция по повод откриването на семинар, организиран от Клъстера за медицински туризъм, Международната здравна асоциация на Бавария и Международната конфедерация по пластична, реконструктивна и и естетична хирургия IPRAS. Интервенциите ще бъдат осъществени без поставяне на импланти, по метода на автоложния трансфер на мастна тъкан fat grafting, като участието на проф. Айзенман има обучителен характер, стана ясно още на срещата с медиите. Визитата на специалистката е изцяло на добра воля, без заплащане и има за цел да помогне на българските медици да овладеят тази специфична методика, която се радва на все повече привърженици в професионалните медицински среди в цял свят. Операцията ще бъде наблюдавана от голяма група лекари от София и Пловдив.

  Методът е изключително щадящ за пациентката, сесиите са краткотрайни, голямо предимство е универсалната му приложимост, една от индикациите за прилагането му е проведено лъчелечение, посочи д-р Младен Младенов от онкохирургичния екип на АГ-болница „Св. София”. Интервенцията преминава на етапи, като между тях са предвидени интервали от време не по-кратки от 2 месеца, а броят на отделните сесии зависи от индивидуалните особености на пациентката, поясни д-р Младенов.

  Само след 10 години fat grifting методът ще бъде първи избор в реконструктивната операция на гърдата, а имплантите ще останат в миналото, прогнозира проф. Марита Айзенман. По нейните думи много надежди се възлагат на прилагането му при уринарна и анална инконтиненция, в ортопедичната хирургия при артрити и остеодегенативни заболявания. „Моята мечта е да видя добри резултати при лечението с автоложна мастна тъкан на хронични рани и най-вече на декубиталните рани. Оптимист съм, че това ще се случи”, допълни още проф. Айзенман.

  Онкохирургичният екип в АГ болница „Св.София” има готовност да прилага това лечение още сега и всяка жена, която прецени, че има необходимост от гръдна интервенция, не само поради злокачествено заболяване, може да потърси консултация в болницата, стана ясно още на пресконференцията. За момента интервенцията не се заплаща от НЗОК, отделните етапи са на цена от 1200 лв., информираха още от лечебното заведение.

  През есента на тази година се предвижда още един обучителен семинар с демонстрации за български медици, той ще бъде посветен на темата за приложението на новите методи на пластичната хирургия в урологията с фокус върху уринарната инконтиненция, информираха организаторите.