• Exemestane намалява риска от инвазивен рак на гърдата

  May 11, 2015

  Приложението на exemestane намалява сигнификантно честотата на инвазивен рак на гърдата при постменопаузални жени с умерено повишен риск за заболяването, показаха резултати от проучване, публикувани в списание New England Journal of Medicine.

  Естрогените участват в нормалното развитие на млечните жлези, но високите им циркулиращи нива могат да увеличат вероятността за рак на гърдата. Към момента, хемопревенцията на карцинома на гърдата бе фокусирана основно върху селективните модулатори на естрогенните рецептори (SERM) tamoxifen и raloxifene, които имат антиестрогенни ефекти.

  Ароматазните инхибитори потискат нивата на естрогените при постменопаузални жени и намаляват развитието на рак на гърдата в лабораторни условия. В първите проучвания в тази област, не-стероидните и стероидните ароматазни инхибитори намаляват в по-голяма степен развитието на контралатерален рак на гърдата, в сравнение с tamoxifen.

  Например, след петгодишна терапия с tamoxifen, приложението на letrozole намалява с 46% този риск, в сравнение с плацебо. Предклинични модели и клинични изпитвания показаха, че exemestane е подходящ кандидат за тази индикация.

  Проучването MAP.3 е международно, рандомизирано, двойно-сляпо, плацебо-контролирано и включва 4560 постменопаузални жени на средна възраст 62,5 години с някои от следните рискови фактори: възраст >60 години; петгодишен рисков скор по скалата на Gail >1,66% (1,66% риск за развитие на инвазивен рак на гърдата в следващите пет години); предходна дуктална или лобуларна хиперплазия или лобуларен карцином in situ; дуктален карцином in situ с мастектомия. Пациентките са били разделени в следните групи: exemestane 25 mg плюс плацебо; exemestane 25 mg плюс celecoxib; плацебо плюс плацебо.

  След период на проследяване от три години е доказано, че приложението на exemestane е свързано със сигнификантно (65%) намаление на риска от развитие на рак на гърдата в изследваните групи.

  Exemestane e намалил и честотата на преканцерозни лезии (дуктален карцином in situ, лобуларен карцином in situ, атипична дуктална хиперплазия и атипична лобуларна хиперплазия), което най-вероятно би довело до допълнително намаление на инвазивния карцином в дългосрочен план.

  Това е най-значимата редукция на риска за заболяването от четирите най-големи проучвания за превенция на карцином на гърдата. В предходни изследвания, tamoxifen и raloxifen са намалили риска за заболяването съответно с 50 и 38% след петгодишен период на проследяване. В последствие и двата медикамента са одобрени от FDA за превенция на рак на гърдата при жени с повишен риск от заболяването.

  Eкспертите са на мнение, че exemestane е нова възможност за превенция на рак на гърдата при постменопаузални жени.

  Резултатите от анализа показват и благоприятен профил на безопасност на медикамента за тази индикация. Честотата на остеопороза, сърдечни усложнения и костни фрактури е била сходна в групите с exemestane и плацебо.

  За тригодишния период на проследяване около 30% от изследваните са преустановили приема на медикамента поради странични ефекти, което е сходно с наблюдаваното в клиничната практика с ароматазни инхибитори като адювантна терапия за ранен рак на гърдата.

  Подгрупов анализ обаче показва, че дори при прием на калций и витамин D, жените на терапия с exemestane имат по-ниска костна минерална плътност (КМП) на втората година от терапията.

  На основата на резултатите от MAP.3, exemestane бе включен в новите практически указания на American Society of Clinical Oncology от 2013 г. със следната индикация: “Exemestane (25 mg дневно перорално за пет години) трябва да се обсъди като алтернатива на tamoxifen или raloxifene за намаляване на риска от инвазивен, позитивен за рецептора на естроген (ER+), тумор на гърдата при постменопаузални жени. Медикаментът не трябва да се прилага за намаляване на риска от заболяването при пременопаузални жени”.