• Предимства на Dilatrend пред останалите бета-блокери при лечение на сърдечна недостатъчност

  December 3, 2014

  Бета-блокерите са неизменен елемент от медикаментозната терапия на сърдечната недостатъчност (СН). Редица мултицентрови проучвания потвърждават благоприятния ефект на някои от тях върху преживяемостта, заболеваемостта и хоспитализациите при различните клинични варианти на това заболяване.

  Лечението с бета-блокери намалява хоспитализациите (общите и сърдечносъдовите, при СН), подобрява функционалния клас и води до забавено влошаване на СН. Този благоприятен ефект неизменно се наблюдава в субгрупи с различни възраст, пол, функционален клас, левокамерна фракция на изтласкване (ЛКФИ), исхемична или неисхемична етиология (степен на препоръка І, ниво на доказателственост А).

  При пациенти с ЛК-систолна дисфункция, със или без симптоматична СН, след остър МИ, се препоръчва дългосрочно лечение с бета-блокери в добавка към АСЕ-инхибирането, с цел да се намали смъртността (степен на препоръка І, ниво на доказателственост В).

  При пациенти със СН може да има разлики в клиничния ефект на различните бета-блокери. Основно за лечение на СН се препоръчват четири бета-блокера, според случая – bisoprolol, carvedilol, metoprolol succinate или nebivolol (степен на препоръка І, ниво на доказателственост А).

  С какво се различава carvedilol от другите три?

  Освен бета-1, carvedilol блокира бета-2 и алфа-1–адренорецепторите и притежава антиоксидантни свойства. Сarvedilol подобрява левокамерната фракция на изтласкване при пациентите с хронична сърдечна недостатъчност (ХСН).

  Освен това, при случаите на ХСН и левокамерна дисфункция след прекаран миокарден инфаркт (МИ), лечението с carvedilol ограничава ремоделирането на лявата камера.

  Проучването COPERNICUS- Carvedilol Prospective Randomized Cumulative Survival Study (с 2289 участници) демонстрира, че carvedilol значимо намалява смъртността и хоспитализациите при тежка (клас ІІI–ІV по NYHA) ХСН. Друго изследване – CAPRICORN -Carvedilol Post-Infarction Survival Control in Left Ventricular Dysfunction (1959 пациенти с ЛК–систолна дисфункция след МИ) доказва благоприятния ефект на carvedilol при постинфарктното състояние – намалява смъртността.

  Особеното значение на антиоксидантните свойства на carvedilol се изразява в:

  – Намаляване на оксидативния стрес върху кардиомиоцитите – забавяне на ремоделирането на камерната стена;

  – Намаляване на значението на „реперфузионния синдром“ – при някои пациенти с МИ и проведена реперфузия впоследствие се развива скоротечна СН. Сarvedilol ограничава „кислородния шок“ върху клетките;

  – Подобряване на възможностите за продукция на азотен окис.

  Какво е значението на алфа-1-блокадата, предизвиквана от carvedilol?

  При СН сърцето работи с понижен дебит, срещу увеличено периферно съдово съпротивление.

  Блокирайки алфа-1-адренергичните рецептори в периферията, carvedilol предизвиква вазодилатация, намалява периферното съдово съпротивление и оттам понижава следнатоварването на сърцето, следователно ограничава хипертрофията на лявата камера и последващата я диастолна дисфункция.

  Оттук идва допълнителният ефект на carvedilol върху развитието на СН – подобряване на функционалния клас, подобряване на качеството на живот.

  Чайкафарма Висококачествените Лекaрства АД вече произвежда лицензно Dilatrend (сarvedilol) и е притежател на разрешението за употреба.

  Dilatrend e в списъка на НЗОК от 16.11.2014 г. със следните кодове:
  Dilatrend 6.25 mg x 28 tabl. – CG 221
  Dilatrend 12.5 mg x 28 tabl. – CG 220
  Dilatrend 25 mg x 28 tabl. – CG 219