• Изолираната систолна хипертония при млади пациенти увеличава смъртността

  May 18, 2015

  Хората между 18 и 49 години с изолирана систолна хипертония (ИСХ) са с повишен риск за смъртност от сърдечносъдови причини или исхемична болест на сърцето (ИБС), показаха резултатите от проучване, публикувани в Journal of the American College of Cardiology.

  Авторите използват база данни на пациенти от 1967 до 2003 година и оценяват риска за възникване на сърдечносъдово заболяване (ССЗ) при наличие на ИСХ, дефинирана като систолно артериално налягане (САН) >/ =140 mmHg и диастолно артериално налягане (ДАН) < 90 mmHg при мъже и жени на възраст под 50 години.

  Изходно 27 081 участници са класифицирани в пет категории на базата на стойностите на АН: оптимално АН (САН < 130, ДАН < 85 mmHg); високо нормално АН (130-139/85-89 mmHg); ИСХ (САН >/ =140 mmHg и ДАН < 90 mmHg); изолирана диастолна хипертония (ИДХ; САН < 140 и ДАН >/= 90 mmHg) и систолно – диастолна хипертония (СДХ; САН>/ =140 mmHg и ДАН >/= 90 mmHg).

  Според това разпределение, 53% от жените са с оптимално АН изходно и 13% – с ИСХ, докато при мъжете около 25% от участниците попадат във всяка една от категориите: оптимално АН, високо нормално АН и ИСХ.  Изключени са пациентите с известна ИБС и тези, които приемат антихипертензивни медикаменти.

  Резултатите показват, че след 31 години проследяване, участниците с изходна ИСХ са с повишен риск за ССЗ и свързана с ИБС смъртност в сравнение с тези с оптимално или високо нормално АН или ИДХ. Описаната  зависимост е по-силно изразена при жените. Рискът при пациенти с ИСХ, обаче, е по-нисък от този при болните със СДХ.

  Досега на ИСХ в млада възраст не беше обръщано особено внимание като рисков фактор, но данните от това проучване показват, че ИСХ е свързана с повишен риск за ССЗ и смъртност.

  Тъй като честотата на артериалната хипертония, затлъстяването и нарушенията в липидния профил при младите хора се увеличават съществено, ранната намеса в хода на заболяванията заедно с промотиране на здравословен начин на живот биха могли значително да повлияят на бъдещата честота на нежелани сърдечносъдови събития.

  Според ръководството за поведение при артериална хипертония на Европейското кардиологично дружество и Европейското дружество по хипертония (ESC/ESH)  предпочитаните антихипертензивни медикаменти при възрастни с ИСХ са блокерите на калциевите канали (ССВ) и диуретиците с клас на индикация ΙА.

  Някои мета-анализи предполагат, че ССВ може да са по-ефективни в сравнение с останалите антихипертензивни класове за превенция на инсулт (вероятно, именно поради благоприятното повлияване на САН, чиито стойности са тясно свързани с риска за инсулт).

  Освен това, за този клас медикаменти е доказано, че понижават централното аортно налягане, подобряват ендотелната функция и притежават антиатеросклеротичен ефект.