• Телмисартан при високорискови пациенти с непоносимост към АСЕ-инхибиторите. Резултати от прoучването Transcend

  February 16, 2015

  Като паралелно на ONTARGET, проучването TRANSCEND разкрива превантивния ефект на АТ ІІ-блокера telmisartan при пациенти с висок сърдечносъдов риск. При хората с непоносимост към АСЕ-инхибитори telmisartan понижава с 13 % – в сравнение с оптимизирана стандартна терапия – крайната точка по HOPE (сърдечносъдова смърт, миокарден инфаркт и инсулт).

  TRANSCEND е проведено сред 5926 души от 40 страни. Пациентите, които не понасят АСЕ-инхибитори, са лекувани с 80 mg telmisartan. Това проучване, паралелно на ONTARGET, проследява дългосрочното протективно действие и профила на поносимост на telmisartan, приеман допълнително към най-добрата съвременна стандартна терапия. Участват широк спектър от пациенти с висок сърдечносъдов риск.

  В проучването са включени пациенти над 55 години, страдащи от захарен диабет и имащи допълнителни рискови фактори – прекаран миокарден инфаркт, периферна артериална болест, инсулт или транзиторни исхемични атаки. Наблюдавано е понижаване на нежеланите събития с 8 % спрямо предварително дефинираната крайна точка, състояща се от: смъртни случаи вследствие на сърдечносъдови заболявания, миокарден инфаркт, инсулт и престой в болница поради сърдечна недостатъчност. При лечение с telmisartan, делът на болничните престои поради сърдечносъдови инциденти е намален значително – 894 спрямо 980 в групата на пациентите, които не сa лекувани с telmisartan.

  Отнесено към същата първична крайна точка, дефинирана в проучването HOPE, и в проучването TRANSCEND за telmisartan се установява значително намаляване на дела на инцидентите с 13% спрямо пациентите, получаващи вече най-добрата стандартна терапия. За крайна точка в HOPE е определен рискът за високорисковите пациенти от смърт поради сърдечносъдови заболявания, миокарден инфаркт и инсулт. Освен това данните сочат, че в хода на лечението се увеличава протективният ефект на telmisartan.

  Резултатите от проучването TRANSCEND са значима крачка напред за високорисковите пациенти, които не понасят АСЕ-инхибитори. Научно се доказва, че telmisartan предпазва пациентите с непоносимост към АСЕ-инхибиторите от инфаркт на миокарда, инсулт и сърдечносъдова смърт, като поносимостта му е сравнима с плацебо. При прием на telmisartan хоспитализациите вследствие на сърдечносъдови инциденти са значително по-редки, отколкото при плацебо.

  Чайкафарма Висококачествените Лекaрства АД произвежда telmisartan с търговско наименование Telsart.

  Telsart e в списъка на НЗОК със следните код и цена:
  Telsart 80 mg x 28 tabl. – CG201
  Цена на свободна продажба – 5,64 лв
  Реимбурсация – 2,64 лв
  Доплащане от пациента – 3,00 лв

  Telsart e с най-ниска цена в сравнение с всички други конкуренти на пазара – доплащането по НЗОК е само 3 лв. За останалите телмисартани пациентът трябва да доплати от 5.15 лв. до 8.25 лв. Изчислено на брой таблетки Telsart отново е с най-ниска цена – 0,11 лв. за една таблетка.


  Повече информация за Телсарт можете да намерите тук:
  Телсарт