• Правителството внесе предложения за промени в Закона за здравното осигуряване в парламента

  February 16, 2015

  Министерски съвет внесе в Народното събрание предложенията за промени в Закона за здравното осигуряване. Според законопроекта пакетът от медицински услуги, който заплаща НЗОК, ще се разделя на основен и допълнителен. Конкретните медицински дейности, които ще се включват в пакетите, ще се регламентират с наредба на министъра на здравеопазването.

  Предвижда се от началото на 2016 г. да започне поетапно повишаване на размера на осигурителния доход, върху който държавата ще внася здравноосигурителните вноски, с 5 % годишно, до достигане на минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се лица. В момента държавата плаща само половината от него, което създава условия за недофинансиране на системата и натрупване на дефицит и рефлектира върху качеството на оказването на медицинската помощ.
  Като част от мерките за подобряване на събираемостта на здравноосигурителните приходи и повишаване на приходната част на бюджета на НЗОК се предлага също лицата с прекъснати осигурителни права да ги възстановяват след заплащане на всички дължими здравноосигурителни вноски от 2000 г. насам.

  Предлаганите промени връщат договорното начало при определянето на методиките за остойностяване и заплащане на медицинските дейности, обемите и цените на медицинските дейности, условията и реда за контрол по изпълнението на договорите между НЗОК и изпълнителите на медицинска помощ, както и по отношение на санкциите при неизпълнението им. Тези отношения ще бъдат договаряни в Националния рамков договор между НЗОК и Българския лекарски и Българския зъболекарски съюзи.

  НЗОК се задължава да извършва проучване на удовлетвореността на пациентите от заплатените от нея здравни услуги. Според предлаганите промени, договор с изпълнител на медицинска помощ ще може да се прекратява при констатирана системна неудовлетвореност от страна на пациентите или при системно нарушаване на изискванията за качество на медицинската помощ.

  Съставът на Надзорния съвет на Касата ще бъде увеличен с двама нейни представители. Надзорният орган вече ще определя и списъка на заболяванията, за чието домашно лечение НЗОК заплаща лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели. Към момента това е във функциите на министъра на здравеопазването. С новия ред ще се постигне по-голяма гъвкавост на процеса както от гледна точка на нуждите на пациентите, така и с оглед на бюджета на НЗОК.

  С преходните и заключителните разпоредби на законопроекта се предлагат промени в Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина. Заложените промени в областта предвиждат въвеждане на централизирано договаряне на различни видове отстъпки на лекарствени продукти между НЗОК и притежателите на разрешения за употреба или техни упълномощени представители с оглед намаляване на разходите на НЗОК.

  С промените в закона се създава механизъм за договаряне на отстъпки при включване на лекарствени продукти в Позитивния списък за такива медикаменти, които увеличават разходите на НЗОК. Предвижда се въвеждане и на оценка на здравните технологии при включване в Позитивния лекарствен списък на иновативни лекарствени продукти, които изискват внимателен анализ на ефективността.

  Създава се процедура за поддържане на реимбурсния статус на лекарствените продукти на период от три години.